Oznámenie č. 364/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 147/1999
Platnosť od 23.12.1999

364

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. októbra 1999 do 8. decembra 1999 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 23. novembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. júla 1999 do 31. decembra 2000 uzavretej 20. júla 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 5 zo dňa 16. novembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.