Vyhláška č. 362/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní

Čiastka 147/1999
Platnosť od 23.12.1999 do30.11.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do30.11.2001
Zrušený 495/2001 Z. z.

OBSAH

362

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 1999,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní sa mení takto:

1. V § 1 písm. a) sa suma „100 000 Sk" nahrádza sumou „150 000 Sk".

2. V § 1 písm. b) sa suma „300 000 Sk" nahrádza sumou „400 000 Sk".

3. V § 1 písmená c) a d) znejú:

c) peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v slovenskej mene a vklady v bankách v slevenskej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk,

d) peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v cudzej mene a vklady v bankách v tuzemsku a vzahraničí v cudzej mene, ak úhrnná hodnota hotovosti a vkladov neprevyšuje u jednej fyzickej osoby 200 000 Sk; prepočet na slovenskú menu sa vykoná kurzom určeným Národnou bankou Slovenska platným k 1. januáru roka, v ktorom sa majetkové priznanie podáva,".

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.