Oznámenie č. 358/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

(v znení č. r1/c278/2002 Z. z.)

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2013
Zrušený 330/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 701/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 568/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 1, ktorý nadobudne...

358

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa mení existujúca sústava platobných titulov na zostavenie platobnej bilancie Slovenskej republiky. K zásadným zmenám dochádza v platobných tituloch v oblasti cestovného ruchu. Navrhovaná štruktúra platobných titulov širšie zachytáva pohyb finančných prostriedkov v cudzej mene týkajúci sa cestovného ruchu. Ďalšie zmeny sú vykonané z dôvodu lepšieho napĺňania jednotlivých položiek platobnej bilancie a národných účtov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1998 č. 12 (oznámenie č. 324/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.