Oznámenie č. 357/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do30.06.2006
Zrušený 440/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

357

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 5 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív (oznámenie č. 106/1998 Z. z.).

Výnosom sa upravujú požiadavky na používanie doplnkových látok v časti kŕmne antibiotiká.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 23/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.