Oznámenie č. 353/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne v znení výnosu zo 6. februára 1998 č. 24846/97-94

Čiastka 145/1999
Platnosť od 18.12.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

353

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 14a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z.

výnos zo 7. decembra 1999 č. 17312/99-63, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne v znení výnosu zo 6. februára 1998 č. 24846/97-94.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne na zmenených tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3 výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Výnos s prílohami je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 21/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.