Vyhláška č. 351/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami

Čiastka 145/1999
Platnosť od 18.12.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 18.12.1999 do31.12.2002
Zrušený 510/2002 Z. z.

351

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 6. decembra 1999,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami

Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami sa dopĺňa takto:

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a

Dáta medzibankového platobného styku zúčtované v zúčtovacom centre 31. decembra 1999 zúčtujú banky vo svojom účtovníctve 31. decembra 1999.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.