Vyhláška č. 347/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999
Účinnosť od 15.12.1999

OBSAH

347

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1999,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. a vyhlášky č. 287/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 v časti Výnimky sa v bode 3 za slovo „potreby“ vkladajú slová „dovážané cestujúcim alebo“ a za slová „v súvislosti s“ sa vkladá slovo „jeho“.

2. V prílohe č. 2 sa časť Výnimky dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:

6. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 a 11 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.

7. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4, 5, 10, 11, 13 až 15 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Harach v. r.