Zákon č. 346/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.01.2008
Účinnosť od 01.01.2000 do31.01.2008
Zrušený 663/2007 Z. z.

346

ZÁKON

z 24. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a zákona č. 56/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „19,40 Sk“ nahrádza sumou „21,60 Sk“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „3 600 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výšku minimálnej mzdy podľa odseku 5 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka, ak vláda rozhodne o jej zvýšení.

(2) Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor.

(3) Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len „sociálny partner“)8) vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predloženého Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miesta dohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,9) zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

(4) Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky minimálnej mzdy upravenej podľa odseku 2 a zaokrúhli sa na celé desiatky halierov.

(5) Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej mzdy rozhodne vláda Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9 a 10 znejú:

8) Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

9) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.

10) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.