Zákon č. 344/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

344

ZÁKON

z 24. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z. a zákona č. 300/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 1 sa slová „o 4 %“ nahrádzajú slovami „o 6 %“ a slová „o 1 %“ sa nahrádzajú slovami „o 1,5 %“.

2. Za § 165 sa vkladajú § 165a a 165b, ktoré znejú:

㤠165a

Ak občan splnil pred 1. januárom 2000, alebo najneskôr 1. januára 2000, podmienky na mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2000, o nároku na tento dôchodok a o jeho výške po 31. decembri 1999 sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2000.

§ 165b

Občanovi, ktorému bol priznaný mimoriadne poskytovaný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2000, sa tento dôchodok nezvyšuje podľa § 23 pri ďalšom zamestnaní vykonávanom v období do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok.“.

3. Za § 178 sa vkladá § 178a, ktorý znie:

㤠178a

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.