Zákon č. 342/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

342

ZÁKON

z 23. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z. a zákona č. 153/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) plnenie uskutočňované v rámci likvidácie a pri speňažovaní majetku v konkurze.“.

2. V § 2 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie“.

3. V § 13 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) pri zabezpečovacom prevode práva26a) v tom prípade, ak dlžník nesplní svoj záväzok, a to dohodnutým dňom plnenia záväzku,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 553 Občianskeho zákonníka.“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

4. V § 15 sa vypúšťa odsek 7.

5. § 20 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Pri prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu je nárok na odpočet dane len zo zdaniteľných plnení prijatých na účely prevádzkovania podniku; nárok na odpočet dane nevzniká pri prijatých zdaniteľných plneniach súvisiacich s udržiavaním a správou podstaty a pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú hotovými výdavkami správcu a sú pohľadávkou proti podstate.“.

6. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak platiteľ neumožní vykonanie kontroly v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, vráti daňový úrad nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia kontroly.“.

7. V § 35 odsek 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou prevodu a prechodu bytov uskutočnených do dvoch rokov po kolaudácii“.

8. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie :

㤠46a

Osobitná úprava núteného predaja podliehajúceho dani

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykoná predaj veci platiteľa podľa osobitného predpisu56a) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná predaj tejto veci oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vec predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba predá vec podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 15. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 15 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja veci. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého vec sa predala.

(3) Platiteľ, ktorého vec sa predala spôsobom podľa odseku 1, uvedie toto zdaniteľné plnenie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené, a svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.

(4) Ak je vec predaná podľa odseku 1 platiteľovi, zaplatenie dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vec predala, sa považuje za splnenie podmienky na účely odpočtu dane podľa § 20 ods. 2 písm. c).

(5) Pri predaji veci platiteľa pri výkone daňovej exekúcie56b) uhradí daňový úrad daň na výstupe a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie toto zdaniteľné plnenie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené, a svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet upraví o sumu dane zaplatenú daňovým úradom. Ak daňový úrad predá vec osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji veci vydaný daňovým úradom za daňový doklad podľa § 15 a zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za splnenie podmienky na účely odpočtu dane podľa § 20 ods. 2 písm. c), pričom na obsah dokladu o predaji veci sa primerane vzťahuje odsek 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:

56a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 299 Obchodného zákonníka.
Občiansky súdny poriadok.

56b) § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.