Zákon č. 341/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

341

ZÁKON

z 23. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 59/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa slová „240 Sk/1 a.“ nahrádzajú slovami „250 Sk/1 a.“.

2. V § 18 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Ak platiteľ neumožní vykonať kontrolu v lehote na vrátenie dane podľa odseku 4, daňový úrad vráti daň do desiatich dní po dokončení kontroly.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 59/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.