Oznámenie č. 34/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov

Čiastka 15/1999
Platnosť od 27.02.1999 do31.01.2002
Zrušený 41/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1999.

34

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4, § 5 ods. 6 a § 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

výnos z 27. januára 1999 č. 2785/1998-100 o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.

Výnos upravuje fytosanitárne podmienky na povolenie dovozu, vývozu a prevozu rastlín, rastlinných produktov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, ďalej určuje miesta na vykonanie kontroly zdravotného stavu dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného tovaru a na kontrolu senzoricky zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov a tiež podrobnosti o podmienkach kvalifikácie a skúške fytoinšpektora.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1999.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 7/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.