Zákon č. 338/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

338

ZÁKON

z 23. novembra 1999,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 205/1997 Z. z., zákona č. 396/1998 Z. z. a zákona č. 129/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „14 400 Sk/t“ nahrádzajú slovami „16 500 Sk/t“, v písmene c) sa slová „13 300 Sk/t“ nahrádzajú slovami „15 400 Sk/t“, v písmene j) sa slová „1 000 Sk/t“ nahrádzajú slovami „3 000 Sk/t“ a v písmene k) sa slová „12 500 Sk/t“ nahrádzajú slovami „14 600 Sk/t“.

2. V § 11 ods. 2 sa slová „9 000 Sk“ nahrádzajú slovami „10 400 Sk“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 205/1997 Z. z., zákonom č. 396/1998 Z. z., zákonom č. 129/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.