Zákon č. 335/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

335

ZÁKON

z 18. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) je ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidlo“)2) zapísaná v dokladoch vozidla alebo

b) užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Predmet dane

(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo3) a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.

(2) Predmetom dane nie je vozidlo, ktorým je motocykel, trojkolka alebo štvorkolka,3a) ani zvláštne motorové vozidlo3b) a ich prípojné vozidlá.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 3a a 3b znejú:

3) § 94 a 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

3a) § 3 ods. 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

3b) § 2 písm. ay) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

3. V § 7 odsek 4 znie:

(4) Daňovník uvedený v § 2 ods. 2 môže platiť daň aj v cudzej mene. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň platenia dane.“.

4. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká daňová povinnosť začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 3 ods. 1.

(2) Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) vzniká daňová povinnosť vstupom vozidla do tuzemska.

(3) Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku zaniká

a) vyradením vozidla z evidencie alebo

b) ukončením používania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.

(4) Daňová povinnosť pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) zaniká dňom odchodu vozidla z tuzemska.“.

5. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

(1) Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný podať daňové priznanie na daňovom úrade príslušnom podľa § 10 do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Za zmenu rozhodujúcich skutočností na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane.

(2) Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný do 15 dní písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti daňovému úradu príslušnému podľa § 10.“.

6. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

7. V § 15 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

8. V § 15 v novooznačenom odseku 4 sa na konci prvej vety slová „začatia činnosti“ nahrádzajú slovami „vzniku daňovej povinnosti“.

9. § 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Daň nemožno vrátiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená.

(7) Orgán colnej správy nevráti daň, ak je doba pobytu vozidla v tuzemsku kratšia ako doba pobytu, za ktorú sa zaplatila daň pri vstupe do tuzemska.“.

10. V § 17 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „vrátane“ vkladajú slová „najviac však do výšky 100 % ročnej sadzby dane“.

11. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú posledné dve vety.

12. V § 17 odsek 3 znie:

(3) Správca dane vyrubí penále a úrok najneskôr do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň splatná. Penále a úrok sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.“.

13. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.“.

14. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a

Na daňové konania začaté pred 1. januárom 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

15. Slová „štátna poznávacia značka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „evidenčné číslo“ v príslušnom tvare.

16. Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 335/1999 Z. z.

SADZOBNÍK CESTNEJ DANE

Ročná sadzba dane je

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora

do 900 cm3 vrátane 1 600 Sk

nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane 2 100 Sk

nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 2 900 Sk

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 3 700 Sk

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 4 700 Sk

nad 3 000 cm3 5 600 Sk

b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami

do 1 t vrátane 1 800 Sk

nad 1 t do 2 t vrátane 3 200 Sk

nad 2 t do 4 t vrátane 5 300 Sk

nad 4 t do 6 t vrátane 8 000 Sk

nad 6 t do 8 t vrátane 10 600 Sk

nad 8 t do 10 t vrátane 13 300 Sk

nad 10 t do 12 t vrátane 15 900 Sk

nad 12 t do 14 t vrátane 19 900 Sk

nad 14 t do 16 t vrátane 23 900 Sk

nad 16 t do 18 t vrátane 27 900 Sk

nad 18 t do 20 t vrátane 31 900 Sk

nad 20 t do 22 t vrátane 37 200 Sk

nad 22 t do 24 t vrátane 42 600 Sk

nad 24 t do 26 t vrátane 47 900 Sk

nad 26 t do 28 t vrátane 53 200 Sk

nad 28 t do 30 t vrátane 58 500 Sk

nad 30 t 63 800 Sk

s 3 nápravami

do 15 t vrátane 14 600 Sk

nad 15 t do 17 t vrátane 17 300 Sk

nad 17 t do 19 t vrátane 21 300 Sk

nad 19 t do 21 t vrátane 25 300 Sk

nad 21 t do 23 t vrátane 29 300 Sk

nad 23 t do 25 t vrátane 33 200 Sk

nad 25 t do 27 t vrátane 37 200 Sk

nad 27 t do 29 t vrátane 41 200 Sk

nad 29 t do 31 t vrátane 45 200 Sk

nad 31 t do 33 t vrátane 50 500 Sk

nad 33 t do 35 t vrátane 55 900 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane 61 200 Sk

nad 37 t do 40 t vrátane 66 500 Sk

nad 40 t 71 800 Sk

so 4 a s viacerými nápravami

do 23 t vrátane 18 600 Sk

nad 23 t do 25 t vrátane 22 600 Sk

nad 25 t do 27 t vrátane 26 600 Sk

nad 27 t do 29 t vrátane 30 600 Sk

nad 29 t do 31 t vrátane 34 600 Sk

nad 31 t do 33 t vrátane 39 900 Sk

nad 33 t do 35 t vrátane 45 200 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane 50 500 Sk

nad 37 t do 40 t vrátane 55 900 Sk

nad 40 t 61 200 Sk