Vyhláška č. 334/1999 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000

Čiastka 142/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH

334

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 1. decembra 1999,

ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhlasuje sa Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 uvedený v prílohách č. 1 až 5.

§ 2

Štatistické zisťovania, podľa ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť,1) sú:

a) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 1,

b) krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 2,

c) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 3,

d) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4,

e) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 1999.


Peter Mach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.