Oznámenie č. 332/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/1999
Platnosť od 10.12.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 1999 s výnimkou či. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

332

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podlá § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 3. decembra 1999 č. R-9/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení pevná cena surového kravského mlieka, určuje minimálna cena potravinárskej pšenice z úrody roku 1999 a ruší minimálna (garantovaná) cena potravinárskej pšenice pre štátny intervenčný nákup.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 1999 s výnimkou či. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 21/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.