331

OPATRENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podlá § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými na účely tohto opatrenia sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom1) a štátne rozpočtové organizácie, voči ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podlá § 8a ods. 3 písm. a) zákona.

§2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje, motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.

(2) Osobitné ponukové konanie nie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú:

a) vojenský materiál,2)

b) zbrane, strelivo, výbušniny, zbrojárska a bezpečnostná technika.3)

§3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 tohto opatrenia.

§4

Zámena, správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne si vymieňať hnuteľné veci štátu vo svojej správe bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iným správcom, než sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia.

§5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné vecí štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.

§7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 tohto opatrenia.

§9

Likvidácia neupotrebiteľných vecí štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Štatutárne orgány správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia môžu rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných vecí štátu až po predchádzajúcom súhlase ministerstva, ak ide o

a) hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia, ktorých obstarávacia cena je vyššia než 100 000 Sk, a hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 2 tohto opatrenia,

b) stavby,

c) hnuteľné veci, s ktorými sa správcom nepodarilo naložiť podľa § 8 zákona.


§10

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 349/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§11

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 1999.


Pavol Kanis v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Príloha E k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 193/1998 Z. z.