Vyhláška č. 330/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000

Čiastka 140/1999
Platnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

330

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 26. novembra 1999

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti roku 2000 - bimilénia sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 2 000 Sk v tvare osemhranu (ďalej len „dvetisíckorunák“).

(2) Dvetisíckorunák sa razí zo striebra s rýdzosťou 999; jeho hmotnosť je 124,414 g, priemer 65 mm a hrúbka 5,1 mm. Pri razbe dvetisíckorunáka povolená horná a dolná odchýlka v hrúbke je 0,2 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 2 g a povolená dolná odchýlka v priemere je 0,5 mm.

§ 2

(1) Na líci dvetisíckorunáka na pozadí časti krídla bohyne víťazstva Niké, symbolizujúceho vzostup Slovenska k vlastnej štátnosti a vstup do nového tisícročia, sú od spodného okraja smerom k hornému okraju mince vyobrazené postavy významných osobností a symboly cesty Slovenska k samostatnosti s centrálne umiestneným štátnym znakom Slovenskej republiky v hornej časti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch v pravej hornej polovici mince a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvetisíckorunáka „2000 Sk“. Pri ľavom okraji dvetisíckorunáka v smere zdola nahor je v opise latinský text „QUID DURAT VINCIT“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvetisíckorunáka sochára Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod skratkou názvu peňažnej jednotky.

(2) Na rube dvetisíckorunáka sú v kompozícii štylizovaného kalicha vyobrazené historické fragmenty rôznych epoch kresťanskej architektúry s centrálne umiestnenou postavou Krista. V spodnej časti je umiestnená symbolická betlehemská hviezda s latinským nápisom „AD MM“, ktorý označuje letopočet razby. Letopočet „2000“ a text „BIMILÉNIUM“ sú v dvoch riadkoch nad betlehemskou hviezdou.

(3) Hrany dvetisíckorunáka sú hladké.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02