Nariadenie vlády č. 328/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

Čiastka 139/1999
Platnosť od 08.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 08.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

OBSAH

328

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 úvodná veta písmena a) znie:

a) predloží písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie miestne príslušnému daňovému úradu (ďalej len „daňový úrad“), v ktorej uvedie tieto údaje:“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) bode 4 sa nad slovo „registra“ umiestňuje odkaz 2.

3. V § 3 sa v prvej vete slová „nárok na vrátenie dane vznikol“ nahrádzajú slovami „splnil podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie dane“.

4. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby, ktorého daňový úrad zaradil do evidencie podľa tohto nariadenia, má nárok na vrátenie dane z motorovej nafty spotrebovanej odo dňa pridelenia evidenčného čísla, pričom pri uplatňovaní nároku na vrátenie dane postupuje podľa odseku 1. V tomto prípade sa neuplatní ustanovenie § 6 ods. 3.“.

5. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Daňový úrad zašle do 25. dňa mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť na vrátenie dane, Ústrednému daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) súčet výšky uplatnených nárokov na vrátenie dane.“.

6. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „o vrátenie dane“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak v priebehu roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na vrátenie dane, daňové riaditeľstvo zistí, že súčet nárokov na vrátenie dane uplatnených v termínoch podľa § 3 by prekročil úhrnnú sumu ustanovenú na konkrétny rok zákonom o štátnom rozpočte, dá súhlas na pomerné vrátenie dane, najviac však do ustanovenej úhrnnej sumy.“.

8. V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom v evidencii poľnohospodárskych podnikov a poskytovateľov služby, ako i v evidencii predávajúcich uvádza iba zmeny oproti predchádzajúcej evidencii.“.

9. V § 5 ods. 2 sa slovo „ktorú“ nahrádza slovami „a sumár údajov“.

10. V prílohe č. 4 sa vypúšťa číselný znak klasifikácie produkcie „34.10.4“ a text „Motorové vozidlá na nákladnú dopravu“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.