Oznámenie č. 325/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Výborom pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie pre mierové účely

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. septembra 1999, na základe článku 6 ods. 1.

325

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1999 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Výborom pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie pre mierové účely.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. septembra 1999, na základe článku 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.