Oznámenie č. 323/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1999 na základe článku 12.

323

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. septembra 1998 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1999 na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

odvolávajúc sa na Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie z 26. septembra 1986,

odvolávajúc sa na Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia z 26. septembra 1986,

berúc do úvahy ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975,

v snahe ďalej posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti bezpečného využívania jadrovej energie,

v presvedčení, že rozsiahla spolupráca medzi oboma krajinami prispeje k obmedzeniu rizika a následkov možných jadrových nehôd,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah uplatnenia

1. Táto dohoda sa bude uplatňovať v prípade akejkoľvek havárie, ktorá súvisí so zariadeniami alebo s činnosťami zmluvných strán alebo právnických osôb, alebo fyzických osôb podliehajúcich ich vnútroštátnemu právnemu poriadku alebo kontrole, ako sú uvedené v odseku 2, a v ktorej dôsledku dochádza alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok, ktorý spôsobí alebo môže spôsobiť cezhraničné zamorenie významné pre druhú zmluvnú stranu z hľadiska radiačnej bezpečnosti.

2. Táto dohoda sa vzťahuje na zariadenia a činnosti (ďalej len „jadrové zariadenie“ a „jadrová činnosť“) špecifikované takto:

a) akýkoľvek jadrový reaktor,

b) akékoľvek zariadenie na jadrové palivo,

c) akékoľvek zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

d) preprava a skladovanie jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu,

e) výroba, používanie, skladovanie, ukladanie a preprava rádioizotopov na poľnohospodárske, priemyselné, lekárske a príbuzné vedecké a výskumné účely,

f) využitie rádioizotopov na výrobu energie vo vesmírnych objektoch.

3. V snahe minimalizovať radiačné následky sa zmluvné strany budú informovať o prípadoch iných jadrových havárií, než sú uvedené v tomto článku.

Článok 2

Včasné oznamovanie

1. V prípade jadrovej havárie týkajúcej sa jadrových zariadení alebo jadrových činností na území štátu jednej zo zmluvných strán, pri ktorej dôjde alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok a takýto únik môže mať vplyv mimo územia štátu prvej zmluvnej strany významný z hľadiska radiačnej bezpečnosti pre druhú zmluvnú stranu, zmluvná strana, na ktorej území štátu došlo k havárii, ihneď priamo informuje druhú zmluvnú stranu. Taktiež okamžite poskytne dostupné informácie, ktoré majú význam pre minimalizovanie radiačných následkov. Informácie budú obsahovať tieto údaje, ak budú dostupné:

a) čas, presné miesto a charakter jadrovej havárie,

b) údaje o predmetnom jadrovom zariadení alebo jadrovej činnosti,

c) predpokladanú alebo zistenú príčinu a predpokladaný vývoj jadrovej havárie vo vzťahu k úniku rádioaktívnych látok cez hranice,

d) všeobecnú charakteristiku rádioaktívneho úniku vrátane, ak je to prakticky možné a účelné, údajov o charaktere pravdepodobnej fyzikálnej a chemickej úrovne a o množstve, zložení a efektívnej výške rádioaktívnych látok,

e) informácie o súčasných a predpovedaných meteorologických a hydrologických podmienkach, ktoré sú nevyhnutné na odhad úniku rádioaktívnych látok cez hranice štátu,

f) výsledky monitorovania životného prostredia týkajúce sa úniku rádioaktívnych látok cez hranice,

g) prijaté alebo plánované ochranné opatrenia mimo miesta udalosti,

h) predpokladaný vývoj rádioaktívneho úniku.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa budú dopĺňať podľa vývoja situácie príslušnými informáciami dovtedy, kým to príslušné orgány zmluvných strán budú považovať za potrebné.

3. Zmluvná strana poskytujúca informácie podľa tohto článku bude na žiadosť druhej zmluvnej strany ihneď, ak je to prakticky možné, poskytovať ďalšie informácie alebo konzultácie.

4. Ak radiačný monitorovací systém jednej zo zmluvných strán zachytí výskyt radiácie prekračujúcej stanovenú hranicu, ktorá nebola spôsobená únikom z jadrových zariadení alebo jadrových činností na vlastnom území, ihneď vyrozumie druhú zmluvnú stranu a bude pokračovať v poskytovaní informácií o ďalšom vývoji.

5. Prvá informácia v anglickom jazyku sa poskytne priamo oficiálnym kontaktným miestam. Adresy oficiálnych miest sa oznámia diplomatickou cestou.

6. Forma informácií poskytovaných v zmysle tohto článku sa dohodne prostredníctvom príslušných orgánov.

Článok 3

Pomoc v prípade ohrozenia

V prípade jadrovej havárie uvedenej v článku 1 budú zmluvné strany navzájom spolupracovať s cieľom minimalizovať jej následky a zabezpečiť ochranu života, majetku a životného prostredia pred rádioaktívnym únikom.

Článok 4

Výmena informácií

1. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať informácie týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovaných jadrových zariadení, ako aj jadrových zariadení plánovaných alebo rozostavaných, jadrových zariadení vo vyraďovaní, v likvidácii alebo už zlikvidovaných na územiach ich štátov, ako aj príslušné informácie o činnostiach, pri ktorých existuje riziko abnormálneho úniku rádioaktívnych látok. Takéto informácie sa budú aktualizovať v ročných intervaloch a budú obsahovať to, na čom sa príslušné orgány dohodli podľa článku 6.

2. Príslušné orgány zmluvných strán sa navzájom čo najskôr upovedomia o všetkých významných zmenách týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení alebo jadrových činností na územiach ich štátov.

3. Príslušné orgány sa navzájom okamžite informujú o akomkoľvek prípade nezákonného obchodu s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi zdrojmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorý sa odhalí na územiach dotknutých štátov.

4. Rozsah odsekov 1, 2 a 3 a spôsoby ich vykonávania sa dohodnú medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

5. Zmluvná strana, ktorá dostane informácie na základe tohto článku, je oprávnená konzultovať s druhou zmluvnou stranou ďalšie objasnenie takýchto informácií.

Článok 5

Vedecká a technická spolupráca

Zmluvné strany budú podporovať a zabezpečovať rozvoj vedeckej a technickej spolupráce medzi príslušnými orgánmi a ďalšími organizáciami oboch zmluvných strán v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vrátane monitorovania úniku rádioaktívnych látok, radiačného havarijného plánovania a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Osobitne sa bude podporovať rozvoj a zavedenie podporného systému pre rozhodovanie v núdzových situáciách s cieľom obmedziť následky jadrovej havárie.

Článok 6

Príslušné orgány

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú vykonávať túto dohodu v súlade s tým, čo sa odsúhlasilo v záujme naplnenia záväzkov tejto dohody.

2. Predstavitelia príslušných orgánov sa budú stretávať v prípade potreby, najmenej raz ročne, aby navzájom konzultovali akékoľvek aktuálne otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody. Čas, miesto a program takýchto stretnutí sa dohodnú vopred.

3. Príslušnými orgánmi na základe tejto dohody sú v Slovenskej republike:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

na Ukrajine:

Ministerstvo ochrany životného prostredia a jadrovej bezpečnosti Ukrajiny, Správa jadrového dozoru.

4. Každá zmluvná strana diplomatickou cestou okamžite informuje druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách príslušných orgánov a kontaktných miest.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Článok 7

Vzájomné úhrady nákladov týkajúcich sa výmeny informácií na základe tejto dohody nebudú predmetom pohľadávok jednej zmluvnej strany voči druhej zmluvnej strane.

Článok 8

1. Poskytnuté informácie sa budú zaraďovať do kategórie dôverných a nedôverných informácií. Ak zmluvná strana poskytujúca informáciu ju bude pokladať za dôvernú, upovedomí druhú zmluvnú stranu zreteľným označením o dôvernom charaktere takejto informácie. Informácie označené za dôverné budú používať výlučne dozorné orgány nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou a ďalšie vládne orgány oboch zmluvných strán. Bez písomnej dohody medzi zmluvnými stranami sa takéto dôverné informácie neposkytnú tretím stranám.

2. Zmluvné strany budú vykonávať ustanovenie odseku 1 v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom.

Článok 9

Táto dohoda nemá vplyv na dohody, ktoré už boli uzavreté zmluvnými stranami, ako ani na záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmluvných dokumentov uzavretých jednou zo zmluvných strán.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody sa môžu kedykoľvek dopĺňať alebo meniť na základe dohody medzi zmluvnými stranami, ktorá bude prílohou k tejto dohode.

Článok 11

1. Všetky spory týkajúce sa výkladu vykonávania ustanovení tejto dohody sa budú riešiť rokovaním medzi zmluvnými stranami.

2. Ak sa spor medzi zmluvnými stranami nevyrieši do šiestich mesiacov od žiadosti o rokovanie podľa odseku 1, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať rozhodcovský súd o rozhodnutie sporu v súlade s pravidlami medzinárodného práva.

Článok 12

Každá zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu o splnení vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto splnení.

Článok 13

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie desiatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobia, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr dvanásť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané vo Viedni 24. septembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Miroslav Lipár v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Vasilij Jakovič Šefčuk v. r.