Vyhláška č. 320/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

320

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 19. novembra 1999

o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňa 22. decembra 1999 sa dávajú do obehu bankovky po 1 000 Sk vzoru 1999 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

Portrét Andreja Hlinku na lícnej strane, vyobrazenie Madony Ochrankyne zo stredovekej nástennej maľby z rímskokatolíckeho kostola sv. apoštolov Šimona a Judu v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku na rubovej strane a použité tlačové techniky v hlavných tlačových obrazcoch na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 1 000 Sk vzoru 19931) a na bankovke po 1 000 Sk vzoru 19952).

§ 3

Papier bankovky sa od papiera, na ktorom je vytlačená bankovka po 1 000 Sk vzoru 1993 a bankovka po 1 000 Sk vzoru 1995, líši takto:

a) vpravo od lokálneho stupňovitého vodoznaku v 43 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) je v papieri umiestnený vysokosvetlý vodoznak v tvare štylizovanej ruže,

b) na rubovej strane bankovky je papier na pravom okraji tlačového obrazca v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky potiahnutý v 23 mm širokom pruhu červeným írisujúcim povlakom s viacnásobne sa opakujúcimi štylizovanými vyobrazeniami tŕňov ruže, ktorých obrysy sú vytvorené nepotlačenými linkami.

§ 4

(1) Bankovka sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 1993 a bankovky po 1 000 Sk vzoru 1995 líši na lícnej strane takto:

a) vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu pri ľavom okraji tlačového obrazca je do papiera vlisovaná vysokoreflexná fólia zlatej farby v tvare dvoch trojuholníkov, z ktorých horný prekrýva vrchol spodného; fólia je potlačená štruktúrami modrej, fialovej a červenej farby technikou tlače z plochy, čím je vytvorený obraz štylizovanej ruže v trojuholníku s vychádzajúcimi lúčmi,

b) v spodnej časti tlačového obrazca je technikou tlače z hĺbky vytlačený obrazec v tvare trojuholníka s opakujúcim sa negatívnym mikrotextom „NBS“ fialovočervenou farbou,

c) uprostred spodnej časti kupónu sú umiestnené dva štylizované tŕne ruže vytlačené technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou, ktorej odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku fialovočervený a pri zmene uhla pohľadu sa mení na zlatozelený,

d) v hornej časti kupónu sú pod ochrannou líniovou štruktúrou technikou tlače z plochy žltou farbou vytlačené drobné krúžky,

e) vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu vľavo od portrétu sú technikou tlače z plochy červenou farbou vytlačené drobné krúžky a odtieň fialovej farby je svetlejší.

(2) Bankovka sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 1993 a bankovky po 1 000 Sk vzoru 1995 líši na rubovej strane takto:

a) v hlavnom tlačovom obrazci v hornej časti vľavo a vpravo od svetelného geometrického pruhu sú vytlačené technikou tlače z plochy fialovou farbou drobné krúžky,

b) v 5 mm širokom bielom okraji a v kupóne pod mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „1 000 Sk“ a nad ním sú technikou tlače z plochy žltou farbou vytlačené drobné krúžky,

c) v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej spodnej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne „DE LA RUE“, ktorá bankovky vytlačila,

d) v ľavej časti kupónu v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky sú technikou tlače z hĺbky vytlačené faximile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska a technikou tlače z plochy miesto vydania a dátum tlače bankovky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu.

2) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.