Zákon č. 317/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/1999
Platnosť od 01.12.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.12.1999 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

317

ZÁKON

z 11. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a zákona č. 284/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slová „(§ 21 ods. 3),“ vkladajú slová „a o udelení vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti absolventom doktorandského štúdia (§ 22a ods. 9)“.

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na štátnych vysokých školách sa ustanovenie odseku 3 nevzťahuje na cudzincov, ktorí študujú za úhradu.“.

3. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Študenti tvoria v akademickom senáte vysokej školy (fakulty) najmenej jednu štvrtinu členov senátu.“.

4. V § 9 odsek 7 znie:

(7) Predseda akademického senátu sa volí z členov akademického senátu.“.

5. V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:

c) volí kandidáta na rektora z profesorov alebo docentov vysokej školy spravidla najmenej dva mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia a navrhuje odvolanie rektora. Návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá ministrovi. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných) poveruje do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu z akademických funkcionárov vysokej školy alebo osobu z profesorov a docentov vysokej školy,“.

6. V § 10 ods. 2 písmeno b) znie:

b) volí dekana z profesorov a docentov fakulty najmenej jeden mesiac pred skončením jeho funkčného obdobia a odvoláva ho z funkcie. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných) poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu z akademických funkcionárov fakulty alebo osobu z profesorov a docentov fakulty,“.

7. V § 10 ods. 1 písm. f) sa za slovo „využitie“ vkladajú slová „tým nie je dotknuté právo kolektívne vyjednávať,“.

8. V § 10 ods. 2 písm. f) sa za slovo „a“ vkladá slovo „schvaľuje“.

9. V § 12 ods. 1 druhá veta znie:

„Počet ďalších významných odborníkov nesmie presiahnuť jednu tretinu celkového počtu členov vedeckej rady fakulty.“.

10. V § 12 ods. 2 písm. d) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovom „prerokúva“.

11. V § 13 ods. 1 sa v druhej vete čiarka za písmenom h) nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a i)“.

12. V § 13 ods. 10 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

13. V § 15 ods. 1 písmeno c) znie:

c) rozdeľuje jemu pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu jednotlivým vysokým školám s prihliadnutím na hodnotenie práce vysokých škôl a fakúlt akreditačnou komisiou a po vyjadrení Rady vysokých škôl a kontroluje ich využitie,“.

14. V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „na plnenie“ nahrádzajú slovami „na podporu plnenia“.

15. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

16. V § 16 ods. 4 sa slová „v rade“ a „rady“ nahrádzajú slovami „v Rade“ a „Rady“.

17. V § 16a odsek 4 znie:

(4) Členstvo v Študentskej rade vysokých škôl je čestné. Ministerstvo školstva finančne zabezpečuje činnosť Študentskej rady vysokých škôl účelovým vyčlenením prostriedkov na činnosť jej sekretariátu. Náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie člena Študentskej rady vysokých škôl sa poskytuje podľa osobitného predpisu.8)“.

18. § 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Na štátnych vysokých školách sa občanom v dennej forme štúdia poskytuje bezplatné vzdelanie počas vysokoškolského štúdia v ustanovenej dĺžke. Cudzincom sa na štátnych vysokých školách poskytuje vzdelanie bezplatne, len ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak to ustanovuje zákon.“.

19. V § 20 sa v druhej vete slová „študijným programom“ nahrádzajú slovami „študijným a skúškovým poriadkom“.

20. V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:

b) po splnení ustanovených podmienok absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia aj na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne aj v zahraničí,“.

21. V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zamestnanci lekárskej fakulty a farmaceutickej fakulty sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na pracoviskách podľa osobitného predpisu.11a)“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 27 ods. 9 sa nad číslo „IIa“ umiestňuje odkaz „11b“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.“.

23.V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:

d) poriadok o výberovom konaní.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.“.

25. § 32 vrátane nadpisu znie:

㤠32

Vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty a konfesijné vysoké školy

Na vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty a konfesijné vysoké školy sa ustanovenia § 2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 a 29 vzťahujú primerane.“.

26. § 34 znie:

㤠34

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní6) okrem rozhodovania o poskytovaní štipendií [§ 22b ods. 3 a § 26 ods. 2 písm. a)] a o vylúčení zo štúdia na vysokej škole (§ 26 ods. 4). O odvolaní proti rozhodnutiu dekana rozhoduje rektor. O odvolaní proti rozhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, rozhoduje akademický senát.“.

27. V § 37b ods. 1 sa v prvej vete za slovo „zhodný“ vkladajú slová „alebo podobný“.

28. V § 43b ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.