Vyhláška č. 308/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do28.02.2005
Účinnosť od 01.12.1999 do28.02.2005
Zrušený 725/2004 Z. z.

308

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. novembra 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 108 odsek 1 znie:

(1) Hodnoty objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a hodnoty objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) namerané pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla v premávke, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmú prekročiť emisné limity podľa osobitných predpisov.123a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:

123a) § 2a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.“.

2. V § 108 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 6.

3. § 109 vrátane nadpisu znie:

㤠109

Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke

Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke (§ 108 ods. 2 až 6) sú zhodné s lehotami kontrol podľa osobitného predpisu.123b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123b znie:

123b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Jozef Macejko v. r.