Vyhláška č. 307/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do31.03.2003
Účinnosť od 01.12.1999 do31.03.2003
Zrušený 90/2003 Z. z.

307

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. novembra 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

b) emisnou kontrolou kontrola technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie podmienok a hodnôt určených jeho výrobcom a dodržanie emisných limitov motora vozidla určených jeho výrobcom alebo dodržanie ustanovených emisných limitov podľa § 2a,“.

2. V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) emisným limitom množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla, ktoré sa skladá z hodnoty objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC), určené výrobcom motora vozidla alebo ustanovené v § 2a,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 88 a 89 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.v. o premávke na cestách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 69/1981 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. f) a § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.

4. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

6. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠2a

Emisné limity pre vozidlo v premávke

(1) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla v premávke, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmie prekročiť emisné limity určené výrobcom. Ak emisné limity výrobca neurčil, ustanovujú sa tieto emisné limity:

a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC na vozidle vyrobenom pred 1. januárom 1973,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC na vozidle vyrobenom pred 1. januárom 1986,

c) 3,5 % CO a 800 ppm HC na vozidle vyrobenom po 1. januári 1986.

(2) Na vozidle v premávke s prestavaným vznetovým motorom na zážihový motor s pohonom na plynné palivo objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) nesmie prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.

(3) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo nesmie prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.

(4) Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC) podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo sa nezisťuje.

(5) Emisné limity podľa odseku 1 sa nezisťujú a emisná kontrola sa nevykonáva na vozidle kategórie L s pohotovostnou hmotnosťou vozidla neprevyšujúcou 400 kg, na vozidle kategórie T, S a R a na vozidle, ktorého motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja.

§ 2b

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke so zážihovým motorom, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém podľa § 2a, je každých 12 mesiacov.“.

7. V § 4 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje, ktoré sa zistia kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním hodnôt objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC). Namerané hodnoty objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) sa porovnajú s emisnými limitmi určenými výrobcom alebo s emisnými limitmi ustanovenými podľa § 2a a výsledok vyhodnotenia sa zaznamená v Protokole o emisnej kontrole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na premávku, ak motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, nepoškodené a funkčné, ak namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva a objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch kontrolovaného motora neprekračujú emisné limity určené jeho výrobcom alebo emisné limity ustanovené podľa § 2a.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na premávku,7) ak motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú neúplné, poškodené a nefunkčné alebo ak namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva nezodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva, alebo ak objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch kontrolovaného motora prekračujú emisné limity určené jeho výrobcom alebo prekračujú emisné limity ustanovené podľa § 2a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.“.

8. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, spôsob vyznačovania lehoty platnosti a spôsob umiestňovania na tabuľku s evidenčným číslom je v prílohe č. 4.“.

9. V § 5 odsek 8 znie:

(8) Držiteľ vozidla v premávke preukazuje kontrolným orgánom8) splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom9) Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou umiestnenou na zadnej tabuľke s evidenčným číslom.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore“ nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

11. V § 6 ods. 1 úvodná veta a písmeno a) znejú:

„Oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol možno udeliť tomu, kto

a) má v živnostenskom oprávnení, v obchodnom registri, v zriaďovacej listine alebo v štatúte11) uvedenú autoopravárenskú činnosť alebo má oprávnenie na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel,“.

12. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

13. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená b) až h).

14. V § 7 ods. 3 v novooznačenom písmene b) sa slová „§ 6 ods.1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. b)“.

15. V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Doklady podľa odsekov 3 a 4 pripojí žiadateľ k žiadosti v dvoch vyhotoveniach.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

16. V § 7 v novooznačenom odseku 6 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.

17. V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:

b) ak oprávnená osoba alebo odborne spôsobilá osoba nevykonáva emisné kontroly nepretržite viac ako šesť mesiacov,“.

18. V § 13 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) ak oprávnená osoba v ustanovenom termíne ani po upozornení poverenou organizáciou neodovzdá spracované hlásenie o vykonaných emisných kontrolách,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

19. V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:

b) oprávnená osoba alebo odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky podľa § 6 a vykonávala emisné kontroly v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky a oprávnená osoba sa podrobila novému overeniu plnenia podmienok podľa § 17,“.

20. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

21. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Oznamovanie zmien údajov

Oprávnená osoba oznámi do 30 dní ministerstvu zmenu údajov uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až f), § 7 ods. 2 písm. a) až d), § 7 ods. 3 písm. a) až f) a zmenu údajov týkajúcich sa odborne spôsobilých osôb [§ 6 ods. 2 písm. a) až d)].“.

22. V § 16 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 2 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 2 a 4“.

23. § 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Kontrolné nálepky a Osvedčenia o emisnej kontrole platné do dňa účinnosti tejto vyhlášky môžu pracoviská emisných kontrol používať do 31. marca 2000.“.

24. Slovo „prevádzkovateľ“ vo všetkých tvaroch a slová „štátna poznávacia značka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „držiteľ“ v príslušnom tvare a slovami „evidenčné číslo“ v príslušnom tvare.

25. Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorá je prílohou č. 1 k tejto vyhláške, a príloha č. 4 sa nahrádza novou prílohou č. 4, ktorá je prílohou č. 2 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Jozef Macejko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 307/1999 Z. z.

Príloha č. 3

OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 307/1999 Z. z.

Príloha č. 4

KONTROLNÁ NÁLEPKA, VYHOTOVENIE, VYZNAČOVANIE A UMIESTŇOVANIE

(mierka 1,5:1)

Obrázok 02

Kontrolná nálepka je označená sériou, ktorá sa skladá z označenia „SK“ a šesťmiestneho evidenčného čísla, ktoré sú zhodné so sériou a číslom Osvedčenia o emisnej kontrole. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

Rozmery: výška kontrolnej nálepky 37 mm,

šírka kontrolnej nálepky 32 mm,

priemery kružníc: 27 mm, 17 mm, 7 mm,

výška číslic 1 až 12 (označenie mesiaca) 3 mm,

výška dvojčíslic (označenie roku) 1,5 mm,

výška symbolu (písmen) „EK“ 3 mm,

výška písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 3 mm.

Farby: podklad (okraj) označenia biely,

pole nálepky zelené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek žlté,

kružnice, úsečky, číslice, dvojčíslice a symbol (písmená) „EK“ čierne.

Vyznačovanie

Vyznačovanie lehoty platnosti emisnej kontroly vozidla: na vonkajšom medzikruží sa dierkovacími kliešťami vyznačuje mesiac a na vnútornom medzikruží rok.

Umiestňovanie

Kontrolná nálepka sa lepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak je

a) tabuľka jednoriadková, do dolnej polovice medzery za prvou skupinou písmen,

b) tabuľka dvojriadková, v hornom riadku do pravej polovice medzery za prvou skupinou písmen.