Zákon č. 306/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.

306

ZÁKON

z 3. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno c) znie:

c) spravodajskou jednotkou rozumie fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1) a právnická osoba,“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) spravodajskou povinnosťou rozumie povinnosť spravodajskej jednotky poskytnúť všetky údaje potrebné na štátne štatistické zisťovanie uvedené v programe štátnych štatistických zisťovaní Slovenskej republiky (ďalej len „program zisťovaní“) a na štátne štatistické zisťovanie vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky pre osobitné potreby ústredných orgánov Slovenskej republiky.“.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pre oblasť informatiky“.

4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

5. V § 5 písmeno b) znie:

b) vypracúva program zisťovaní,“.

6. V § 5 písm. r) sa vypúšťajú slová „a v oblasti informatiky“.

7. V § 5 písmeno t) znie:

t) poskytuje štatistické údaje zahraničným subjektom a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pri zjednocovaní medzinárodných odporúčaní a štandardov v oblasti štatistiky,“.

8. V § 5 písm. u) sa vypúšťajú slová „a pre oblasť informatiky“.

9. V § 5 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:

w) organizuje a vykonáva na území Slovenskej republiky reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálnych a ekonomických otázkach,“.

Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno z).

10. § 6 znie:

㤠6

Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.“.

11. V § 13 písmená c), d) a e) znejú:

c) zverejňujú a poskytujú výsledky štatistických zisťovaní,

d) aktualizujú register spravodajských jednotiek a štatistických jednotiek za príslušné územie,

e) prideľujú identifikačné čísla vybraným spravodajským jednotkám,“.

12. § 14 znie:

㤠14

Krajské správy zabezpečujú v územnom obvode svojej pôsobnosti organizačné, personálne a technické podmienky potrebné na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov.1a)“.

13. V § 17 ods. 1 písm. a) sa slovo „ľudu“ nahrádza slovom „obyvateľov“ a slová „v osobitných zákonoch“ sa nahrádzajú slovami „v osobitnom zákone3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.“.

14. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

b) sústreďujú, spracúvajú a poskytujú štatistickým orgánom štatistické informácie zistené nimi u právnických osôb, ktoré založili alebo zriadili,“.

15. V § 18 ods. 3 sa v prvej vete za slová „štátne orgány Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „právnické osoby zriadené zákonom ako verejnoprávne inštitúcie“.

16. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovanie zahrnuté do programu zisťovaní. Výnimočne pre osobitné potreby ústredných orgánov Slovenskej republiky môže organizovať a vykonávať aj štatistické zisťovania, ktoré nie sú zahrnuté v tomto programe.“.

17. V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

18. V § 19 sa v novooznačenom odseku 2 za slovo „tie“ vkladá slovo „štátne“.

19. V § 19 sa v novooznačenom odseku 5 číslice „3 a 4“ nahrádzajú číslicami „2 a 3“.

20. V § 20 ods. 3 písmeno b) znie:

b) sa zisťovania vykonávali hospodárne a bez duplicity,“.

21. § 22 znie:

㤠22

Pri vypracovaní programu zisťovaní

a) ústredné orgány Slovenskej republiky i územné štatistické orgány Slovenskej republiky predložia návrhy na vlastné krátkodobé štátne štatistické zisťovanie na budúci rok Štatistickému úradu Slovenskej republiky do konca apríla bežného roka a návrhy na vlastné dlhodobé štátne štatistické zisťovanie na budúci rok do konca júla bežného roka,

b) Štatistický úrad Slovenskej republiky posúdi predložené návrhy najmä s cieľom odstrániť duplicitné zisťovania z hľadiska celkového zaťaženia spravodajských jednotiek a nákladovosti štátnych štatistických zisťovaní a prerokuje ich spolu so svojimi vlastnými návrhmi s dotknutými orgánmi uvedenými v písmene a),

c) Štatistický úrad Slovenskej republiky zostaví program zisťovaní.“.

22. V § 24 ods. 1 a 2 sa slová „ako svoje opatrenie“ nahrádzajú slovom „vyhláškou“.

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej republiky v Zbierke zákonov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.“.

24. V § 24 ods. 2 sa na konci vety vypúšťajú slová „a 2“.

25. V § 26 ods. 1 sa slovo „ľudu“ nahrádza slovom „obyvateľov“.

26. V § 26 ods. 2 sa slovo „nevzniká“ nahrádza slovom „vzniká“.

27. V § 27 odsek 1 znie:

(1) Spravodajské jednotky sú povinné poskytovať všetky údaje požadované pre štátne štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní a pre štátne štatistické zisťovania vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky pre osobitné potreby orgánov Slovenskej republiky. Tieto údaje sú povinné poskytnúť úplne, pravdivo, včas a bezplatne. Ak spravodajské jednotky v čase štatistického zisťovania nemajú požadované údaje k dispozícii, sú povinné poskytnúť ich na základe evidencie vedenej podľa § 28. Po získaní spresnených údajov sú spravodajské jednotky povinné tieto údaje bez omeškania predložiť štatistickým orgánom.“.

28. V § 30 ods. 1 a 2 sa slovo „pracovníci“ nahrádza slovom „zamestnanci“.

29. V § 39 písmeno d) znie:

d) ďalším ústredným orgánom Slovenskej republiky, právnickým osobám zriadeným zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, Slovenskej informačnej službe, ústredným orgánom odborových zväzov a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite, potrebné na ich činnosť,“.

30. § 39 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) Štatistickému úradu Európskej únie – Eurostatu“.

31. V § 42 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Medzinárodným organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, len ak ide o vzájomnú výmenu údajov alebo ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Inak sa pri poskytovaní štatistických informácií do zahraničia postupuje podľa odseku 1.“.

32. V § 43 sa slová „hospodárskeho a služobného tajomstva a obchodného tajomstva8)“ nahrádzajú slovami „služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

33. § 44 a 45 znejú:

㤠44

(1) Previerky plnenia spravodajskej povinnosti organizujú a vykonávajú štatistické orgány Slovenskej republiky a ústredné orgány Slovenskej republiky v tých spravodajských jednotkách, ktoré majú voči nim spravodajskú povinnosť.

(2) Kontrolu povinností na ochranu individuálnych údajov a dodržiavania iných ustanovení tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej štatistiky vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.

§ 45

(1) Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť spravodajskej jednotke pokutu až do výšky

a) 100 000 Sk, ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť tým, že neposkytne požadované štatistické údaje vôbec alebo ich neposkytne úplne, pravdivo, správne alebo včas,

b) 20 000 Sk, ak spravodajská jednotka zmarí alebo sťaží výkon oprávnenia, ktoré patrí podľa § 29 a 30 zamestnancovi štatistického orgánu alebo iného ústredného orgánu Slovenskej republiky v súvislosti s vykonávaním štátneho štatistického zisťovania alebo previerky, alebo ak spravodajská jednotka poruší svoju povinnosť ustanovenú v § 28.

(2) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štátne štatistické zisťovanie.

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď štatistický orgán alebo ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky príslušný na jej uloženie porušenie povinnosti zistil, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(4) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis.9)

(5) Na uloženie pokuty je príslušný ten štatistický orgán alebo ústredný orgán Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a voči ktorému má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.

(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.