303

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 1997 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 2. januára 1998, na základe článku 24 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu na účely rozvoja leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akejkoľvek prílohy schválenej podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo príloh podľa článkov 90 a 94, ak tieto prílohy a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva a v prípade Českej republiky Ministerstvo dopravy alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený vykonávať funkcie vyplývajúce z právomoci uvedených orgánov,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu a ktorá je v súlade s článkom 4 oprávnená poskytovať dohodnuté služby na trasách určených podľa článku 2 ods. 1,

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,

e) pojmy „dohodnuté služby“ a „určená trasa“ znamenajú pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby podľa článku 2 a trasu určenú v prílohe k tejto dohode na prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu vrátane pošty jednotlivo alebo spolu,

f) pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú hustotou prepravy vykonávanej týmto lietadlom za príslušné obdobie na trase alebo na úseku trasy,

g) pojem „tarifa“ znamená ceny alebo poplatky, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu (s výnimkou úhrady a podmienok za prepravu pošty), a podmienky, za akých tieto ceny a poplatky platia vrátane provízií agentúram, poplatkov a podmienok za ľubovoľné pridružené služby k preprave poskytované leteckými spoločnosťami a zahŕňajú aj akékoľvek podstatné výhody poskytované v súvislosti s prepravou,

h) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmeny v súlade s ustanoveniami článku 20. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva na účely poskytovania medzinárodných leteckých dopravných služieb určenou leteckou spoločnosťou alebo spoločnosťami na trasách určených v prílohe k tejto dohode.

2. Určená letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti každej zmluvnej strany majú pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách podľa ustanovení tejto dohody tieto práva:

a) prelietavať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou,

c) na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch, ktoré sú určené v prílohe, oddelene alebo spolu nakladať a vykladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určené pre bod(y) alebo pochádzajúce z bodu(ov) na území štátu prvej zmluvnej strany,

d) na území tretích štátov v bodoch určených v prílohe oddelene alebo spolu nakladať a vykladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany určených v prílohe.

3. Leteckým spoločnostiam každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené v súlade s článkom 4, budú takisto udelené práva uvedené v odseku 2 písm. a) a b).

4. Žiadne z ustanovení odseku 2 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti ani leteckým spoločnostiam jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu prepravované za úhradu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž). Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán však môžu na základe vzájomnej dohody pre určené letecké spoločnosti schváliť práva na kabotážnu prepravu.

Článok 3

Výmena typu lietadla

1. Po dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán môže určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany vymeniť typ lietadla na území štátu druhej zmluvnej strany na trasách určených v tejto dohode,

a) ak dôvodom je ekonomika prevádzky,

b) ak kapacita lietadla použitého na let na úseku trasy vzdialenejšom od územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, nie je väčšia ako kapacita použitá na menej vzdialený úsek,

c) ak lietadlo použité na úseku trasy vzdialenejšom od územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, bude vykonávať prevádzku ako predĺženie dohodnutej služby poskytovanej lietadlom na menej vzdialenom úseku,

d) tam, kde dohodnutá služba zahŕňa výmenu typu lietadla, bude sa táto skutočnosť publikovať vo všetkých letových poriadkoch, počítačových rezervačných systémoch, v systémoch uvádzajúcich cestovné, v oznamoch a iných podobných prostriedkoch zverejňujúcich poskytovanie služby,

e) v súvislosti s každým jedným letom do bodu alebo z bodu, v ktorom sa lietadlo vymieňa, bude sa realizovať len jeden odlet alebo prílet, ak vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany nepovolia inak,

f) všetky opatrenia súvisiace s výmenou typu lietadla sa budú riadiť ustanoveniami článku 15.

2. Ustanovenia odseku 1 nemajú vplyv na právo leteckej spoločnosti vymeniť lietadlo na území štátu zmluvnej strany, ktorá túto leteckú spoločnosť určila.

Článok 4

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb a odobrať určenie ktorejkoľvek leteckej spoločnosti alebo nahradiť už určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán. Ak sa vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nedohodnú inak, pre ktorúkoľvek trasu medzi územiami štátov zmluvných strán určí každá zmluvná strana len jednu leteckú spoločnosť.

2. Vládne orgány civilného letectva, ktoré dostanú oznámenie o určení leteckej spoločnosti podľa ustanovení odsekov 3 a 4, vydajú bez meškania určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenia.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré sa zo strany uvedených orgánov v súlade s ustanoveniami Dohovoru požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti a odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2, alebo ak sa to pokladá za nevyhnutné, pri uplatnení práv uvedených v článku 2 zaviesť určité podmienky vždy vtedy, ak zmluvná strana nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola danej leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Ak bola letecká spoločnosť určená a bola jej povolená prevádzka v súlade s týmto článkom, môže úplne alebo čiastočne vykonávať dohodnuté služby, pre ktoré bola určená, pod podmienkou, že platia tarify a letové poriadky, ktoré boli schválené v súlade s ustanoveniami článkov 14 a 16.

Článok 5

Zrušenie alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany, prípadne dočasne alebo natrvalo uložiť podmienky, ktoré považujú za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) letecká spoločnosť nepreukáže pred vládnymi orgánmi civilného letectva tejto zmluvnej strany spôsobilosť splniť podmienky vyplývajúce zo zákonov a z iných právnych predpisov požadované týmito orgánmi v súlade s ustanoveniami Dohovoru,

b) letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom,

c) letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

d) letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Práva uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať až po konzultácii s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, ak nie je nevyhnutné vykonať okamžité opatrenia, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú inak, konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán sa začnú v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Článok 6

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Pri vstupe na územie, pobyte na území a výstupe z územia štátu jednej zmluvnej strany musia letecké spoločnosti druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony, iné právne predpisy a postupy štátu tejto zmluvnej strany vzťahujúce sa na prevádzku a navigáciu lietadiel.

2. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce vstup na územie, pobyt na území, tranzit cez územie alebo výstup z územia jej štátu cestujúcich, posádky, batožiny a nákladu vrátane pošty, ako aj zákony, iné právne predpisy a postupy týkajúce sa vstupu, výstupu, prisťahovalectva a emigrácie, pasov, ciel, menových, zdravotných a hygienických opatrení platia pre cestujúcich, posádku, batožinu, náklad a poštu prepravované lietadlom leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany pri vstupe na územie, pobyte na území alebo výstupe z územia štátu prvej zmluvnej strany.

3. Pri uplatňovaní colných, imigračných, karanténnych a podobných predpisov žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoju vlastnú ani inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 7

Kontrola cestovných dokladov a neprijateľné osoby

1. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany povolí druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam vykonávajúcim letecké prepravné práva v obidvoch štátoch prijať opatrenia, ktoré zabezpečia prepravu cestujúcich len s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe na územie alebo tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktorá o to požiadala.

2. Každá zmluvná strana prijme na vyšetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu, keď sa zistí, že je neprijateľná, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla zdržiavala na území jej štátu; to sa netýka priameho tranzitu. Zmluvná strana takú osobu nevráti do štátu, v ktorom bola predtým vyhlásená za neprijateľnú.

3. Ak ide o osobu, o ktorej sa zistilo, že je neprijateľná, stratila alebo zničila svoje cestovné doklady, zmluvná strana prijme ako náhradu doklad úradne potvrdzujúci okolnosti nástupu do lietadla a príletu vydaný príslušnými orgánmi štátu zmluvnej strany, v ktorom bola daná osoba vyhlásená za neprijateľnú.

4. Tieto ustanovenia nemajú za cieľ brániť príslušným orgánom v ďalšom vyšetrovaní vrátenej neprijateľnej osoby, v rozhodnutí o jej možnom prijatí v danom štáte alebo v zariadení jej transferu, presťahovania alebo deportácie do štátu, ktorého je príslušníkom, alebo v ktorom je inak prijateľná.

Článok 8

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, zmluvné strany budú postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade s ktoroukoľvek inou mnohostrannou dohodou upravujúcou ochranu bezpečnosti civilného letectva, záväznou pre obe zmluvné strany.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o ochrane bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako prílohy k Dohovoru, do takej miery, do akej sú takéto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel u nich registrovaní alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú hlavné sídlo obchodnej činnosti alebo stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane bezpečnosti civilného letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať dodržiavanie ustanovení o ochrane bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 4, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie, výstupe z územia alebo počas pobytu na území jej štátu.

6. Každá zmluvná strana zabezpečí, že na území jej štátu sa efektívne použijú príslušné opatrenia na ochranu lietadiel a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádok, príručných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastupovaním alebo nakladaním a počas nastupovania alebo nakladania.

7. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať akékoľvek požiadavky druhej zmluvnej strany na primerané bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

8. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo navigačných zariadení, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami určenými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto incidentu alebo odvrátenie hrozby.

9. Ak má zmluvná strana opodstatnené dôvody domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení o ochrane bezpečnosti civilného letectva uvedených v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o okamžité konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany. Nedosiahnutie uspokojivej dohody alebo náhle ohrozenie bezpečnosti civilného letectva vytvára dôvody na aplikáciu článku 5.

Článok 9

Uznanie osvedčení a licencií

Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uzná počas ich platnosti za platné aj druhá zmluvná strana na účely poskytovania dohodnutých služieb pod podmienkou, že požiadavky, na ktorých základe boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú prinajmenšom minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

Článok 10

Clá, dane a iné poplatky

1. Každá zmluvná strana v najväčšej možnej miere v rámci svojho právneho poriadku a na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé vybavenie lietadla, zásoby lietadla a potraviny (vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a iné položky určené na použitie výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla určenej leteckej spoločnosti tejto druhej zmluvnej strany vykonávajúcej dohodnuté služby, ako aj zásoby tlačív leteniek, leteckých nákladných listov, akékoľvek tlačené materiály, ktoré majú značku spoločnosti, a bežné reklamné materiály, ktoré určená letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1 v prípade, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany alebo z jej poverenia,

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany od príletu na územie až do odletu z územia štátu druhej zmluvnej strany a

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a určené na použitie pri poskytovaní dohodnutých služieb bez ohľadu na to, či sú takéto položky úplne alebo čiastočne použité alebo skonzumované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, za predpokladu, že tieto položky neboli scudzené na území štátu tejto zmluvnej strany.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby bežne sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov daného štátu. V takom prípade môžu byť uskladnené pod dohľadom uvedených orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

4. Oslobodenie zabezpečené odsekom 1, týkajúce sa spotrebných technických zásob, náhradných dielcov vrátane motorov, obvyklého vybavenia lietadla sa poskytne aj vtedy, ak letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany uzavrela s inou leteckou spoločnosťou, ktorá má podobné úľavy od druhej zmluvnej strany, dohodu o ich zapožičaní alebo presune na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlami určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie ako poplatky vyberané za lietadlá domácej leteckej spoločnosti poskytujúcej podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoje vlastné alebo akékoľvek iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby pri používaní letísk, leteckých trás, leteckých prevádzkových služieb a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 12

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí vykonávajú priamy tranzit cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú priestory letiska na to určené, podrobia sa zjednodušenej kontrole pri rešpektovaní bezpečnostných ustanovení uvedených v článku 8 a opatrení na zabránenie pašovania drog a omamných látok. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od colných a iných poplatkov.

Článok 13

Predaj služieb a prevod peňažných prostriedkov

1. Určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany má podľa príslušného povolenia právo na základe reciprocity voľne predávať služby leteckej dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany priamo alebo prostredníctvom svojich agentov v súlade s príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území štátu tejto zmluvnej strany. Každá osoba môže voľne nakupovať takúto prepravu v miestnej mene alebo v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene.

2. Určená letecká spoločnosť každej zmluvnej strany má právo zameniť a poukázať do svojho štátu nadbytok príjmov nad miestnymi výdavkami získaný na území štátu druhej zmluvnej strany. Prevod sa uskutoční v súlade s devízovými predpismi platnými na území štátu tejto druhej zmluvnej strany podľa aktuálneho kurzu platného v deň, keď sa uskutoční prevod. Prevod sa vykoná bez meškania a nepodlieha žiadnym poplatkom s výnimkou bežných manipulačných poplatkov vyberaných za takéto transakcie bankami.

3. Ak platby medzi zmluvnými stranami upravuje osobitná dohoda, budú platiť ustanovenia tejto osobitnej dohody.

Článok 14

Tarify

1. Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou každej zmluvnej strany za služby obsiahnuté v tejto dohode sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane záujmov užívateľov, na prevádzkové náklady, charakter služieb, výšku provízií, primeraný zisk, tarify iných leteckých spoločností a iné obchodné aspekty na trhu.

2. Vládne orgány civilného letectva budú venovať osobitnú pozornosť tarifám, ktoré môžu byť problematické, pretože sa môžu zdať diskriminačné, neúmerne vysoké alebo reštriktívne z dôvodu zneužitia dominantného postavenia, alebo umelo nízke, alebo sú inak bezohľadné.

3. Tarify predloží určená letecká spoločnosť na schválenie najneskôr štrnásť (14) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Vládne orgány civilného letectva môžu a nemusia schváliť tarify predložené na jednosmernú, obojsmernú alebo okružnú prepravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán, ktorá sa začína na území ich štátu. Ak tarify nebudú schválené, oznámia to vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany a žiadateľovi v čo najkratšom čase, alebo najneskôr v lehote štrnástich (14) dní od prijatia žiadosti.

4. Žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nepodnikne jednostranné kroky s cieľom zabrániť zavedeniu navrhnutých taríf alebo predĺženiu platných taríf za prepravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán, ktorá sa začína na území štátu druhej zmluvnej strany.

5. Určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany oznámi na požiadanie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany tarify za prepravu, ktorá sa začína na území štátu tejto druhej zmluvnej strany a pokračuje po určených trasách do tretích štátov.

6. Odhliadnuc od odseku 4, ak sa vládne orgány civilného letectva niektorej zmluvnej strany domnievajú, že tarifa za prepravu na územie jej štátu patrí do kategórie uvedenej v odseku 2, oznámia svoj nesúhlas vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany v čo najkratšom čase, alebo najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa prijatia žiadosti.

7. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany môžu požiadať o konzultácie o ľubovoľnej tarife, s ktorou bol vyjadrený nesúhlas. Konzultácie sa začnú najneskôr tridsať (30) dní od prijatia takejto žiadosti. Ak zmluvné strany dospejú k dohode, každá z nich sa bude usilovať o to, aby sa táto dohoda uplatňovala. Ak k dohode nedôjde, bude platiť rozhodnutie tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa preprava začína.

8. Na prepravu medzi územiami štátov zmluvných strán vládne orgány civilného letectva dovolia určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany, aby použila ľubovoľnú tarifu na úseku medzi dvoma miestami, ktorá je v súčasnosti povolená leteckej spoločnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo tretieho štátu.

Článok 15

Kapacita

1. Kapacitu, ktorá sa poskytuje v rámci dohodnutých služieb realizovaných určenou leteckou spoločnosťou, schvaľujú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti pre určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán.

2. Pri prevádzke dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určených leteckých spoločností druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré tieto letecké spoločnosti poskytujú na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti zmluvných strán, budú úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytýči pri dostatočnom vyťažení zabezpečiť zodpovedajúcu kapacitu tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty prichádzajúcej z územia alebo určenej pre územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila. Preprava cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty naložených a vyložených v bodoch na určených trasách mimo územia štátov, ktoré určili leteckú spoločnosť, sa bude zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi, že takáto kapacita bude súvisieť s

a) požiadavkami na prepravu na územie a z územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť,

b) požiadavkami na prepravu v oblasti, cez ktorú letecká spoločnosť poskytujúca dohodnutú službu prelietava, po zohľadnení ostatných dopravných služieb zabezpečovaných leteckými spoločnosťami štátov nachádzajúcich sa v tejto oblasti,

c) požiadavkami vyplývajúcimi z letovej prevádzky leteckých spoločností.

Článok 16

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred začatím svojich služieb o schválenie letového poriadku s určením frekvencie, typu lietadla, časov, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť a obdobie platnosti letového poriadku.

2. Ak chce určená letecká spoločnosť prevádzkovať dodatkové lety okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v letovom poriadku, tieto lety dohodne s určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany. Ak medzi určenými leteckými spoločnosťami nedôjde k dohode, záležitosť vyriešia vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá by mala akceptovať dodatkové lety.

3. Každá následná zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany okrem zmeny typu lietadla vynútenej prevádzkovými príčinami sa musí predložiť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 17

Zastúpenie leteckej spoločnosti

1. Určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany sa povolí vyslať a mať na území štátu druhej zmluvnej strany svojho zástupcu a obchodný, technický a iný odborný personál primerane potrebný na vykonávanie dohodnutých služieb.

2. Na zástupcu a personál uvedených v odseku 1 sa vzťahujú zákony a iné právne predpisy platné na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

3. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán si môžu na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na príslušnom území zriadiť kanceláriu alebo kancelárie na propagáciu leteckej prepravy a predaj leteckých dopravných služieb.

Článok 18

Poskytovanie informácií

Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany poskytnú alebo prikážu svojej určenej leteckej spoločnosti poskytovať vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany na požiadanie pravidelné štatistické údaje alebo iné podobné informácie týkajúce sa prepravy vykonávanej určenou leteckou spoločnosťou na trasách určených v tejto dohode, ktoré možno odôvodnene vyžadovať s cieľom preskúmať poskytovanie dohodnutých služieb.

Článok 19

Konzultácie

1. V záujme dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán z času na čas komunikovať, či už vo forme rozhovorov, alebo korešpondencie, aby zabezpečili dobrú spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o akomkoľvek probléme, ktorý súvisí s touto dohodou. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 20

Zmeny

1. Ak niektorá zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, takáto zmena, ak bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami, nadobudne platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny prílohy k tejto dohode dohodnú priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Predbežne sa budú aplikovať od dátumu, keď boli dohodnuté týmito orgánmi, a platnosť nadobudnú po potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. Ak pre medzinárodnú leteckú dopravu nadobudne platnosť všeobecná mnohostranná dohoda, ktorá ovplyvní vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, táto dohoda bude upravená tak, aby vyhovovala ustanoveniam takejto mnohostrannej dohody, ak jej ustanovenia prijali obe zmluvné strany.

Článok 21

Urovnanie sporov

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 22

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 23

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne diplomatickou cestou oznámiť svoje rozhodnutie túto dohodu vypovedať. Toto oznámenie sa súčasne zašle generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej organizácie civilného letectva. V takom prípade sa platnosť tejto dohody skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem výpovede, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

Článok 24

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že boli splnené vnútroštátne predpisy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dňom výmeny sa rozumie deň prijatia druhej diplomatickej nóty.

2. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať od dátumu jej podpisu.

Dané v Brne 23. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Martin Říman v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o leteckej doprave

ČASŤ I

Letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti určené Slovenskou republikou sú oprávnené poskytovať dohodnuté služby na týchto určených trasách:

Body v Slovenskej republike Body v Českej republike Body za
východiskové a iné body akýkoľvek bod alebo body akékoľvek body za budú určené neskor

ČASŤ II

Letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti určené Českou republikou sú oprávnené poskytovať dohodnuté služby na týchto určených trasách:

Body v Českej republike Body v Slovenskej republike Body za
východiskové a iné body akýkoľvek bod alebo body akékoľvek body za budú určené neskôr

Poznámky k časti I a časti II

1. Trasy môžu byť prevádzkované v oboch smeroch.

2. Určená letecká spoločnosť môže pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechať pristátie v ktorýchkoľvek bodoch na svojom území alebo v bodoch za, ak dohodnuté služby na týchto trasách sa začínajú v bode nachádzajúcom sa na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

3. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán majú právo na 5. a 7. slobodu*) pre body za. Toto právo 5. a 7. slobody sa ruší na úsekoch, na ktorých poskytuje služby letecká spoločnosť druhej zmluvnej strany na základe prepravných práv na 3. a 4. slobodu. Ak počas prevádzkovej sezóny vstúpi dopravca zmluvnej strany, ktorý má práva na 3. a 4. slobodu, na trasu, na konci takejto prevádzkovej sezóny budú zrušené práva určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany na 5. a 7. slobodu. Toto obmedzenie možno zrušiť, ak

a) vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa dohodnú na zrušení tohto obmedzenia,

b) príslušné letecké spoločnosti oboch zmluvných strán uzavrú obchodnú dohodu, ktorá podlieha schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

4. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že trasa určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany sa bude začínať na území štátu druhej zmluvnej strany.

ČASŤ III

Kapacita

Na jednotlivých trasách prevádzkovaných určenými leteckými spoločnosťami oboch zmluvných strán medzi územiami štátov oboch zmluvných strán porovnateľnými typmi lietadiel bude ponúknutá kapacita sedadiel v rozmedzí od 40 % do 60 %.

Ak určené letecké spoločnosti dospejú k obchodnej dohode týkajúcej sa prevádzkovania týchto trás, toto obmedzenie sa nebude uplatňovať.

Trasy prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou len jednej zmluvnej strany nepodliehajú obmedzeniu kapacity.

ČASŤ IV

Spoločné označovanie liniek a blokovanie kapacít

1. Určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany môže uzavrieť dohodu o spoločnom označovaní liniek (code sharing) a o blokovaní kapacít (blocked space) s určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany v rozsahu 3. a 4. slobody.

2. Dohoda o spoločnom označovaní liniek (code sharing) a o blokovaní kapacít (blocked space) určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany s určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany zahŕňajúca právo 5. slobody podlieha schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oprávnenými poskytnúť právo 5. slobody.

3. Dohoda o spoločnom označovaní liniek (code sharing) a o blokovaní kapacít (blocked space) určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany s leteckou spoločnosťou tretieho štátu podlieha schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

4. Trojstranné dohody o spoločnom označovaní liniek (code sharing) na jednej trase prevádzkovanej určenou leteckou spoločnosťou jednej zmluvnej strany cez územie štátu druhej zmluvnej strany podlieha prerokovaniu vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán, pričom možno predpokladať prípadnú účasť vládnych orgánov civilného letectva tretej strany.

Zmeny a dodatky uvedených zásad o spoločnom označovaní liniek (code sharing) a o blokovaní kapacít (blocked space) patria do právomoci vládnych orgánov civilného letectva v závislosti od svetového vývoja regulácie tejto novej formy spolupráce.

ČASŤ V

Kabotáž

Podľa článku 2 ods. 4 právo kabotáže na území štátu jednej zmluvnej strany udelí vládny orgán civilného letectva tejto zmluvnej strany v prípadoch, keď na danom úseku v príslušnom prevádzkovom období a prevádzkovom dni nie je pravidelné spojenie prevádzkované leteckou spoločnosťou registrovanou v štáte tejto zmluvnej strany.

ČASŤ VI

Regionálne letecké služby do/z tretích štátov

Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán budú s porozumením posudzovať zriadenie pravidelných regionálnych leteckých dopravných služieb leteckými spoločnosťami oboch zmluvných strán pri použití lietadiel s kapacitou nepresahujúcou 70 miest pre cestujúcich z ktoréhokoľvek bodu na území štátu jednej zmluvnej strany do regionálnych bodov v štátoch EÚ a do bodov v ostatných európskych štátoch, ktoré nie sú hlavnými mestami, cez ktorýkoľvek bod na území štátu druhej zmluvnej strany. Práva 3., 4. a 5. slobody na regionálnych trasách podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva.

ČASŤ VII

Nepravidelná doprava

Letecké spoločnosti každej zmluvnej strany budú mať po schválení vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany

a) právo na nepravidelnú prepravu cestujúcich, ich batožiny a/alebo nákladu medzi bodom alebo bodmi na území štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť, a ľubovoľným bodom alebo bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany dovtedy, kým medzi príslušným párom bodov nebude zavedená pravidelná prevádzka,

b) právo na nepravidelnú prepravu cestujúcich a ich batožiny a/alebo nákladu medzi ľubovoľným bodom na území štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť, a bodmi v tretích štátoch určených na nepravidelnú dopravu dohodou vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán tak, že v medziľahlom bode na území štátu druhej zmluvnej strany možno

i) prerušiť let alebo cestu cestujúcich bez časového obmedzenia,

ii) cestujúcich a náklad doplniť podľa pravidiel štátu druhej zmluvnej strany o charterovej spôsobilosti cestujúcimi a nákladom začínajúcimi cestu na území štátu druhej zmluvnej strany a určenými pre body v tretích štátoch;

ustanovenie písmena b) sa vzťahuje aj na prepravu v oboch smeroch,

c) právo na nepravidelnú prepravu cestujúcich a ich batožiny a/alebo nákladu medzi ľubovoľným bodom na území štátu druhej zmluvnej strany a bodmi v tretích štátoch na základe požiadaviek užívateľov leteckej dopravy.

Poznámky pod čiarou

*) Na účely tejto dohody právo 7. slobody je právo určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany nakladať a/alebo vykladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu na území štátu prvej zmluvnej strany pri letoch začínajúcich sa na území štátu prvej zmluvnej strany a určených do tretích štátov a naopak.