Zákon č. 302/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii

(v znení č. r1/c134/1999 Z. z.)

Čiastka 127/1999
Platnosť od 17.11.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2003
Zrušený 586/2003 Z. z.

302

ZÁKON

z 3. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania na vysokej škole v zahraničí,1)

c) vykonal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Komora môže zapísať do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia aj toho, kto bol najmenej päť rokov zapísaný v zozname komerčných právnikov vedenom Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.“.

3. V § 14 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4. V § 15 ods. 2 sa odkaz „1“ označuje ako odkaz „1b“.

5. V § 19 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

(3) Občan má právo na poskytnutie právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.“.

6. V § 29 písmeno b) znie:

b) získal vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania na vysokej škole v zahraničí,1)“.

7. § 35 znie:

㤠35

(1) Konferenciu advokátov zvoláva predsedníctvo Komory najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina advokátov alebo revízna komisia, predsedníctvo Komory je povinné zvolať ju do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

(2) Advokát môže písomne splnomocniť iného advokáta, aby ho zastúpil na konferencii advokátov. Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.5) Zastúpený advokát sa považuje na konferencii advokátov za prítomného.

(3) Konferencia advokátov je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň jedna tretina advokátov. Na platnosť rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných advokátov.

(4) Ak konferencia advokátov nie je uznášaniaschopná podľa odseku 3, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Na platnosť rozhodnutia konferencie advokátov stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných advokátov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.“.

8. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

㤠44a

Za právnické vzdelanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 29 písm. b) sa považuje tiež vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

9. § 52 znie:

㤠52

Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie právnej pomoci v mimosúdnom konaní za zníženú odmenu alebo bezplatne, o podmienkach na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.