Vyhláška č. 30/1999 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody

Čiastka 13/1999
Platnosť od 19.02.1999 do30.11.2004
Účinnosť od 01.03.1999 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.

30

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 27. januára 1999,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody a pri ktorých jadrová udalosť spôsobená týmito množstvami jadrových materiálov je vyňatá z krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.

§ 2

(1) Maximálne limity množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sú jadrové udalosti vyňaté z krytia zodpovednosti za vznik jadrovej škody, a to ak

a) jednotlivé jadrové zariadenie alebo jednotlivá dodávka jadrového materiálu obsahuje jeden rádionuklid alebo niekoľko rádionuklidov rovnakej skupiny, nepresahujú limity množstiev uvedené v prílohe pre celkovú aktivitu v tomto jadrovom zariadení alebo v tejto dodávke jadrového materiálu,

b) jednotlivé jadrové zariadenie alebo jednotlivá dodávka jadrového materiálu obsahuje rádionuklidy ako osobitnú formu rádioaktívneho materiálu, nepresahujú hodnotu 1,85 x 1013 Bq pre celkovú aktivitu v tomto jadrovom zariadení alebo v tejto dodávke jadrového materiálu,

c) jadrové zariadenie obsahuje spoločne osobitnú formu rádioaktívneho materiálu a rádionuklidy v inej ako osobitnej forme rádioaktívneho materiálu alebo takéto rádionuklidy rôznych skupín, nepresahujú hodnotu 1 pre súčet hodnôt získaných delením aktivít každého prítomného rádionuklidu príslušným limitom podľa písmena b) alebo podľa prílohy; ak sú aktivity niektorých rádionuklidov v zmesi neznáme, ako deliteľ ich celkovej aktivity sa použije najnižší predpísaný limit, alebo ak žiadna hodnota aktivity rádionuklidu nie je známa, celková aktivita nesmie prevýšiť najnižší predpísaný limit pre prítomný rádionuklid.

(2) Osobitná forma rádioaktívneho materiálu je nerozptýliteľný pevný rádioaktívny materiál alebo uzavreté puzdro obsahujúce rádioaktívny materiál.

§ 3

(1) Štiepny materiál je jadrový materiál obsahujúci rádionuklidy Pu-239, Pu-241, U-233 alebo U-235 okrem

a) neožiareného prírodného alebo ochudobneného uránu,

b) prírodného alebo ochudobneného uránu ožiareného výhradne v tepelných reaktoroch.

(2) Na štiepny materiál sa vzťahujú ustanovenia § 2, pričom množstvo štiepneho materiálu, s ktorým sa nakladá v jadrovom zariadení alebo ktoré je obsiahnuté v zásielke jadrového materiálu, nesmie presiahnuť limity množstiev uvedené v prílohe.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.


Miroslav Lipár v. r.


Príloha k vyhláške č. 30/1999 Z. z.

Tabuľka č. 1: Limity aktivity

Skupina Rádionuklidy v skupine Limit aktivity [Bq]
1 rádionuklidy s hodnotou A2 neprevyšujúcou 3,7 x 108 Bq 7,4 x 1010
2 rádionuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 108 Bq a neprevyšujúcou 3,7 x 1010 Bq 7,4 x 1011
3 rádlonuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 1010 Bq a neprevyšujúcou 3,7 x 1012 Bq 7,4 x 1012
4 rádionuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 1012 Bq a nižšou ako 3,7 x 1013 Bq 1,85 x 1014
5 rádionuklidy s hodnotou A2 rovnakou alebo vyššou ako 3, 7 x 1013Bq 1,85 x 1015

Rádionuklid, ktorého aktivita nie je známa, sa pokladá za rádionuklid skupiny 1.

Tabuľka č. 2: Limity množstiev

1. Pre jednotlivý rádionuklid

Rádionuklid Limit množstiev [g]
Pu-239 375
Pu-241 375
U-233 375
U-235 600

2. Pre zmes rádionuklidov štiepneho materiálu súčet hodnôt získaných delením hmotnosti každého prítomného rádionuklidu príslušným limitom uvedeným vyššie nesmie prevýšiť hodnotu 1.

Tabuľka č. 3: Hodnoty A2

Tabuľka č. 3

(a) – v hodnote A2 je zahrnutý príspevok od dcérskych nuklidov s polčasom rozpadu menším ako 10 dní,

(b) – hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2,

(c) – hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UO3, UF4, UCl4 a hexaekvivalentné zlúčeniny,

(d) – hodnoty platia pre všetky ostatné zlúčeniny uránu, ktoré nie sú špecifikované v (b) a (c),

(e) – hodnoty platia len pre neožiarený urán,

(f) – rýchla absorpcia cez pľúca,

(g) – stredne rýchla absorpcia cez pľúca,

(h) – pomalá absorpcia cez pľúca,

(i) – všetky typy absorpcie cez pľúca.