Oznámenie č. 290/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999 do31.07.2004
Zrušený 421/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

290

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 1 a § 11 ods. 7 zákona č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

výnos z 1. októbra 1999 č. 3259/1999-100, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.

Výnos upravuje pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín a podrobnosti o vedení evidencie o ekologických výrobcoch, fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sa uchádzajú o zaradenie do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.