Vyhláška č. 288/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999 do31.03.2004
Účinnosť od 01.12.1999 do31.03.2004
Zrušený 142/2004 Z. z.

OBSAH

288

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. novembra 1999,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v III. stupni požiarnej bezpečnosti“.

2. V § 14 sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Ladislav Pittner v. r.