Zákon č. 285/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 12.11.1999

OBSAH

285

ZÁKON

z 2. novembra 1999,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z. a zákona č. 156/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,“.

Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená m) až r).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.