Oznámenie č. 278/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava-Petržalka

Čiastka 118/1999
Platnosť od 05.11.1999 do30.04.2004
Zrušený 332/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podpísaná, t. j. 1. augusta 1999, na základe článku 5 ods. 1.

278

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava-Petržalka.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podpísaná, t. j. 1. augusta 1999, na základe článku 5 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava-Petržalka

Vláda Slovenskej republiky a Rakúska spolková vláda sa podľa článku 2 ods. 4 Dohody zo 17. júna 1991 medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a lodnej doprave v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 dohodli takto:

Článok 1

Na železničnej stanici Bratislava-Petržalka sa na území Slovenskej republiky zriadi rakúske predsunuté pracovisko pre pohraničné vybavovanie.

Článok 2

Slovenské a rakúske vstupné a výstupné vybavovanie sa bude vykonávať na železničnej stanici Bratislava-Petržalka.

Článok 3

1. Priestor pre rakúskych zamestnancov v areáli železničnej stanice Bratislava-Petržalka zahŕňa:

- na prízemí staničnej budovy vybavovacie zariadenie,

- na prvom poschodí staničnej budovy štyri kancelárske miestnosti a dve šatne,

- vopred určené koľaje a nástupištia,

- spojovacie cesty.

2. Územie medzi štátnou hranicou a železničnou stanicou Bratislava-Petržalka, na ktorom sa pohraničné vybavovanie vykonáva počas jazdy vlaku, sa tiež považuje za priestor.

Článok 4

1. Zadržané alebo odmietnuté osoby, ako aj zadržaný tovar, ak ich doprava vlakom nie je účelná, môžu rakúski zamestnanci najkratším cestným spojením dopraviť zo železničnej stanice Bratislava-Petržalka na cestný hraničný priechod Bratislava-Petržalka – Berg alebo Bratislava-Jarovce – Kittsee.

2. Na účely podľa odseku 1 sa cestné spojenia tiež považujú za priestor.

Článok 5

1. Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podpísaná.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu kedykoľvek diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí 90 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Nezávisle od prípadnej výpovede podľa článku 5 ods. 2 sa platnosť dohody skončí dňom skončenia platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a lodnej doprave zo 17. júna 1991 v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994.

Dané v Bratislave 9. júla 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za Rakúsku spolkovú vládu:

Gabrielle Matzner v. r.