Oznámenie č. 275/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 118/1999
Platnosť od 05.11.1999 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom neskoršej nóty o vnútroštátnom schválení alebo ratifikácii, t. j. 17. januára 1997 na základe článku 10 ods. 1.

275

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1996 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť dňom neskoršej nóty o vnútroštátnom schválení alebo ratifikácii, t. j. 17. januára 1997 na základe článku 10 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny na účel prevencie nebezpečenstva, ktoré predstavujú infekčné a iné choroby zvierat, zdravotne škodlivé živočíšne produkty pre národné hospodárstvo a obyvateľov oboch štátov a

želajúc si uzatvoriť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (ďalej len „dohoda“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať pri ochrane svojich štátnych území pred zavlečením nákazlivých ochorení pri vývoze, dovoze a tranzite zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat, a pri ochrane svojho štátneho územia pred dovozom zdravotne škodlivých živočíšnych produktov a krmív.

Článok 2

Príslušnými orgánmi zmluvných strán pre potreby tejto dohody sú:

a) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,

b) Veterinárna služba Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Štátu Izrael.

Článok 3

Zmluvné strany dohodnú spoločné opatrenia na zjednodušenie vykonávania veterinárnych podmienok na dovoz, vývoz a prevoz zvierat a tovaru podliehajúceho hraničnej veterinárnej kontrole. Na vypracovanie spoločných opatrení sa použije legislatíva EÚ a zásady vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru, podpísaného v Ženeve 12. októbra 1982.

Článok 4

(1) Príslušné veterinárne orgány zmluvných strán

a) sa budú okamžite informovať o výskyte nákazlivých ochorení zvierat na území ich štátov podľa Zoznamu „A“ O. I. E. (Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat), o druhoch a počtoch chorých zvierat, mieste výskytu, spôsobe stanovenia diagnózy a o opatreniach prijatých na prekonávanie týchto ochorení,

b) si budú navzájom zasielať informácie o ďalšom priebehu týchto ochorení až do skončenia ich prekonania.

(2) Keď sa na území štátu jednej zo zmluvných strán vyskytne niektorá z chorôb uvedených v odseku 1 písm. a), táto zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane druh alebo typ pôvodcov chorôb.

(3) Príslušný veterinárny orgán jednej zmluvnej strany bude okamžite informovať príslušný veterinárny orgán druhej zmluvnej strany o prijatých ochranných opatreniach, ktoré vykonal na ochranu zvierat pred chorobami uvedenými v odseku 1 písm. a), ak sa tieto nákazy vyskytli na území susedného štátu.

(4) Príslušné veterinárne orgány zmluvných strán si budú pravidelne vymieňať mesačné informácie o nákazách zvierat vypracovaných podľa zoznamu „A“ a „B“ O. I. E.

(5) Podľa dohody zmluvné strany umožnia príslušným veterinárnym orgánom kontrolu hygienických podmienok v závodoch, ktoré exportujú produkciu živočíšneho pôvodu do štátu druhej zmluvnej strany.

(6) Príslušné veterinárne orgány si budú vzájomne vymieňať podmienky dovozu živých zvierat, produktov živočíšnej výroby a krmív (certifikáty), budú sa informovať o ich zmenách a doplnkoch.

Článok 5

Príslušné veterinárne orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o využívaní nových metód pri ochrane zvierat pred nákazlivými a inými hromadnými ochoreniami.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku veterinárneho výskumu a veterinárnej starostlivosti prostredníctvom

- výmeny poznatkov a skúseností z postgraduálneho vzdelávania,

- spolupráce medzi diagnostickými laboratórnymi a vedecko-výskumnými pracoviskami,

- študijných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov,

- výmeny odborných časopisov a iných publikácií z oblasti veterinárnej medicíny,

- vzájomného informovania sa o organizačnej štruktúre veterinárnych správ oboch štátov, ako aj o právnych predpisoch a inštrukciách.

Článok 7

Príslušné veterinárne orgány zmluvných strán nadviažu priamy kontakt v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto dohody.

Článok 8

(1) Výmena informácií, odborných časopisov a publikácií medzi zmluvnými stranami bude bezplatná.

(2) Pri výmene odborníkov vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na cestu tam a späť. Prijímajúca strana na základe reciprocity uhradí všetky ostatné náklady.

Článok 9

Spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú riešiť vzájomnými rokovaniami.

Článok 10

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Jeruzaleme 29. apríla 1996, čo zodpovedá dňu 10. Iyar 5756, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

Yaacov Tsur v. r.