268

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 1. októbra 1999,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stavoch núdze v plynárenstve

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Vyhláška ustanovuje obmedzujúce opatrenia pri riešení stavov núdze v zásobovaní zemným plynom a pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku, ako aj opatrenia pri odstraňovaní následkov stavov núdze v plynárenskej sústave.

§ 2

Činnosti zamedzujúce vzniku stavov núdze

V záujme činností zamedzujúcich vzniku stavov núdze sa rieši rozdiel medzi zdrojmi plynu a spotrebou plynu obmedzovaním spotreby odberateľov plynu1) (ďalej len „odberateľ“) uplatnením obmedzujúcich odberových stupňov a obmedzujúcich vykurovacích kriviek v súlade s dohodnutými zmluvami o dodávke plynu.

§ 3

Riešenie stavov núdze

Stavy núdze sa riešia odstraňovaním existujúceho rozdielu medzi dodávkovými možnosťami zo zdrojov plynu a zmluvnými nárokmi odberateľov, a to

a) obmedzovaním spotreby odberateľov uplatnením obmedzujúcich odberových stupňov a obmedzujúcich vykurovacích kriviek podľa uzavretých zmlúv o dodávke plynu,

b) prerušením dodávok plynu pre veľkoodberateľov, stredných odberateľov a maloodberateľov a

c) obmedzením dodávok plynu pre domácnosti.

§ 4

Odberové stupne

(1) Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa dodávka plynu uskutočňuje v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

(2) Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa č. 3 a predstavujú denné percentuálne zníženie množstva plynu dohodnuté v zmluve o dodávke plynu oproti dohodnutému odberovému diagramu.

(3) Obmedzujúcimi odberovými stupňami sú:

a) odberový stupeň č. 5, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu základného odberového stupňa dohodnutého v odberovom diagrame,

b) odberový stupeň č. 7, ktorým sa dodávka plynu pre veľkoodberateľov znižuje pod hodnotu odberového stupňa č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima,

c) odberový stupeň č. 8, ktorým sa dodávka plynu znižuje pre stredných odberateľov a pre veľkoodberateľov technologického charakteru na bezpečnostné a technologické minimum, t. j. na hodnotu nevyhnutnú na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd, a

d) odberové stupne č. 4 a 6, ktorými sa dodávka plynu znižuje pod hodnoty uvedené v odberovom diagrame, avšak nad hodnotu bezpečnostného a technologického minima; uvedené odberové stupne sa v zmluve o dodávke plynu dohodnú so skupinou odberateľov, ktorí majú dvojpalivový alebo viacpalivový systém (vybraná skupina odberateľov).

(4) Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10; pri jeho vyhlásení sa preruší dodávka plynu všetkým odberateľom.

§ 5

Vykurovacie krivky

(1) Základná vykurovacia krivka je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka plynu na vykurovanie objektov zabezpečuje bez obmedzenia, t. j. v plnom rozsahu podľa množstva dohodnutého v zmluve o dodávke plynu.

(2) Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného množstva dodávaného plynu oproti základnej, prvej vykurovacej krivke.

(3) Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:

a) druhá vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka plynu a odber plynu na vykurovanie znižujú, ak ide o určené skupiny veľkoodberateľov,

b) tretia vykurovacia krivka, pri ktorej sa dodávka plynu a odber plynu znižujú na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostnej a technologickej minimálnej teploty vo vykurovaných priestoroch.

§ 6

Vyhlasovanie a zrušovanie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa

(1) Vyhlasovanie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa pri riešení stavov núdze v zásobovaní zemným plynom a pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku Slovenským plynárenským dispečingom sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenského rozhlasu alebo prostredníctvom ďalších masovokomunikačných prostriedkov.

(2) Zrušovanie obmedzujúcich odberových stupňov, obmedzujúcich vykurovacích kriviek a havarijného odberového stupňa sa uskutočňuje vyhlásením základného odberového stupňa a základnej vykurovacej krivky Slovenským plynárenským dispečingom.

§ 7

Opatrenia na odstránenie následkov stavov núdze

Pri odstraňovaní následkov stavov núdze postupujú dodávatelia plynu podľa schválených havarijných plánov, konkrétnej situácie v plynárenskej sústave a podľa pokynov Slovenského plynárenského dispečingu.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Ľudovít Černák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.