Zákon č. 260/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Čiastka 111/1999
Platnosť od 20.10.1999
Účinnosť od 01.11.1999

260

ZÁKON

z 29. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slovo „narkotík“ nahrádza slovami „omamných látok“.

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve a koncentrácii uvedených v prílohe č. 2. Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich zneužitie. Zoznam vyňatých prípravkov je uvedený v prílohe č. 2.“.

4. V § 4 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Colníci sú oprávnení držať omamné a psychotropné látky podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 266 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.

5. V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“, v písmene b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) osvedčením o vykonanej skúške na záver špeciálnej prípravy1b) v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii alebo v odbore vyšetrovacie metódy v súdnom lekárstve.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 45 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.“.

6. V § 6 ods. 4 sa slová „Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami „Slovenská postgraduálna akadémia medicíny“.

7. V § 12 ods. 1 sa v prvej vete slová „nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,3)“ nahrádzajú slovami „trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu,3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Trestný zákon.“.

8. V § 13 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a) požiada o zrušenie povolenia,

b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.3)“.

9. V § 14 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) umožniť osobám povereným na vykonanie kontrolnej činnosti vykonávanie oprávnení podľa § 38 ods. 4 písm. a),“.

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).

10. V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Pestovanie konopy na území Slovenskej republiky je zakázané s výnimkou pestovania na priemyselné účely. Pestovanie konopy na priemyselné účely je možné na základe povolenia ministerstva, ktoré platí jeden rok od jeho vydania.

(3) Dovoz a vývoz konopy je zakázaný okrem dovozu konopných semien.“.

11. V § 16 ods. 4 v druhej vete sa za slová „makovú slamu“ vkladajú slová „alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť (§ 9 ods. 1 písm. b).“.

12. V § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

13. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti o vývoz musí žiadateľ pripojiť dovozné povolenie vydané krajinou dovozcu.“.

14. V § 28 ods. 1 sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „správne a presné“.

15. V § 28 ods. 4 sa v úvodnej vete slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.

16. V § 28 ods. 4 písm. b) sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „mája“.

17. V § 29 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „I. skupiny a“ a slová „osobitnej objednávke, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3.“ sa nahrádzajú slovami „osobitnom tlačive schválenom ministerstvom.“.

18. V § 29 ods. 2 sa slová „Objednávka a doklady s ňou spojené“ nahrádzajú slovami „Objednávka na tlačive podľa odseku 1 a doklady s ňou spojené“.

19. V § 37 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,“ a „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“.

20. Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) okrem ústavných zdravotníckych zariadení vykonávajú ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo.“.

21. V § 38 ods. 4 písm. a) sa za slová „vykonávať kontroly,“ vkladajú slová „bezplatne odoberať vzorky omamných a psychotropných látok v množstve a rozsahu potrebnom na analýzu,“.

22. V § 39 ods. 2 sa písmeno „m)“ nahrádza písmenom „n)“ a v odseku 3 sa slová „a k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.

23. V § 39 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany v rámci pôsobnosti podľa § 37 ods. 2 ukladajú pokuty až do výšky

a) 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. h), i) a n),

b) 1 000 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až d) a písm. j) a k).“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

24. V § 39 v novooznačených odsekoch 5 a 6 sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“.

25. V prílohe č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z. Zoznam omamných a psychotropných látok zaradených do I., II. a III. skupiny sa vykonajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu.

26. Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z. sa nahrádza novou prílohou č. 2, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto zákonu.

27. Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z. sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 260/1999 Z. z.

Zmeny a doplnenia

ZOZNAMU OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

1. V I. skupine Omamné látky sa zoznam omamných látok dopĺňa o túto omamnú látku:

„Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)“.

2. V I. skupine Psychotropné látky sa doterajší zoznam psychotropných látok zrušuje a nahrádza sa novým zoznamom, ktorý znie:

„Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS) -1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

Etryptamín, chemicky 4-(1 H-indol-3-yl)bután-2-amín

Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

(+)- Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín

4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1 H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1 H-indol-4-ol

Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)pyrolidin

STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky izoméry delta 6a(10a), delta6a(7), delta7, delta8, delta10, delta9(11) a ich stereochemické varianty

Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

soli a izoméry látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, kde ich existencia je možná.“.

3. V II. skupine Omamné látky sa zoznam omamných látok dopĺňa o tieto omamné látky:

„Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5 epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

Koncentrát makovej slamy

Maková slama

Ópium

Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropiónamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát“.

4. V II. skupine Psychotropné látky sa zoznam psychotropných látok dopĺňa o túto psychotropnú látku:

„Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón“.

Príloha č. 2 k zákonu č. 260/1999 Z. z.

ZOZNAM VYŇATÝCH PRÍPRAVKOV

Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1999 Z. z.

1. Prípravky obsahujúce

acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín

etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol

folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

norkodeín chemicky N-demetylkodeín

v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku.

2. Prípravky obsahujúce difenoxín chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylová

v množstve neprevyšujúcom 0,5 mg difenoxínu v jednej dávke liekovej formy a ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 5 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxín.

3. Prípravky obsahujúce difenoxylát chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylát

v množstve neprevyšujúcom 2,5 mg difenoxylátu v jednej dávke liekovej formy, ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 1 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxylát.

4. Prípravky obsahujúce dextropropoxyfén chemicky [(+)-4-(dimetylamino)-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl]propionát

v množstve neprevyšujúcom 135 mg dextropropoxyfénu v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku, ak neobsahuje žiadnu psychotropnú látku.

5. Prípravky obsahujúce propiram chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propiónamid

v množstve neprevyšujúcom 100 mg propiramu v jednej dávke liekovej formy a množstvo metylcelulózy v prípravku musí byť rovnaké alebo väčšie ako množstvo propiramu.