26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 1998 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Lotyšsko o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 30. októbra 1998 na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Lotyšsko
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Lotyšsko (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnecuje obchodné aktivity v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu tejto zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva a záruky;

b) podiely, akcie a pohľadávky spoločností alebo iné formy účasti na spoločnosti;

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie majúce hospodársku hodnotu vo vzťahu k investíciám;

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré okrem iného zahŕňajú autorské práva, patenty a práva vo vzťahu k literárnym a umeleckým dielam vrátane záznamu zvuku, k vynálezom zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, priemyselné vzory, polovodičové masky, obchodné tajomstvá, know-how, dôverné obchodné informácie, obchodné značky, služobné znaky a obchodné mená;

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej sa investovanie alebo reinvestovanie aktív uskutočnilo, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojmom „fyzická osoba“ sa rozumie štátny príslušník jednej zo zmluvných strán.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek zo zmluvných strán akýkoľvek subjekt zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s jej právnym poriadkom.

3. Pojem „výnosy“ označuje príjmy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úrok, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

a) vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany územia a prírodných zdrojov;

b) vo vzťahu k Republike Lotyšsko územie a morské oblasti vrátane morského dna a častí priľahlých k vonkajšiemu teritoriálnemu moru, nad ktorým Republika Lotyšsko vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany územia, morského dna, priľahlých častí a prírodných zdrojov.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov štátu druhej zmluvnej strany na investovanie na území svojho štátu a bude takéto investície umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Každá zmluvná strana v súlade so svojím právnym poriadkom udelí nevyhnutné povolenia vo vzťahu k takýmto investíciám a k realizácii licenčných zmlúv a kontraktov na účely technickej, obchodnej alebo administratívnej spolupráce.

3. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje investíciám a výnosom svojim vlastným investorom alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s investíciami, poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať na základe

a) akejkoľvek colnej únie, zóny voľného obchodu, menovej únie alebo podobnej medzinárodnej dohody, ktorá vedie k takýmto úniám alebo inštitúciám, prípadne k iným formám regionálnej spolupráce, ktorej jedna zo zmluvných strán je alebo môže byť členom;

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zo zmluvných strán utrpia škody následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, vzbury alebo podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto zmluvná strana zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku

a) konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
poskytne sa spravodlivá a primeraná náhrada za škody spôsobené pri konfiškácii majetku alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam majúcim rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona, na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o zaplatení okamžitej primeranej a reálnej náhrady. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známe, podľa toho, čo nastalo skôr, bude zahŕňať úrok v trhovom výmennom kurze odo dňa vyvlastnenia, vykoná sa bez meškania, bude účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

3. Ak štát zmluvnej strany vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s právnym poriadkom platným na území jej štátu a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, táto zmluvná strana zaistí, že ustanovenia tohto článku sa budú aplikovať do tej miery, aby sa zabezpečila investorom druhej zmluvnej strany vlastniacim takéto podiely okamžitá primeraná a účinná náhrada vo vzťahu k ich investíciám.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia investorom voľný prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi po splnení všetkých daňových povinností. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene, bez obmedzenia a meškania. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo rozšírenie investícií,

b) zisk, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z celkového alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb zamestnaných v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Na účely tejto dohody výmenné kurzy budú platné trhové výmenné kurzy pre bežné transakcie v deň prevodu, ak nebude dohodnuté inak.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu investorom svojho štátu na základe záruky, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora štátu prvej zmluvnej strany alebo splnomocneného zástupcu bez ohľadu na to, či k nemu dochádza na základe zákona alebo na základe právneho rokovania s druhou zmluvnou stranou, ako aj

b) že prvá zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca je, z titulu postúpenia práv, oprávnený uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky týkajúce sa investícií.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky investora.

Článok 8

Riešenie sporov z investícií medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, sa bude riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov, otvoreným na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi, alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť konzultáciami alebo rokovaniami.

2. Ak sa spor nevyrieši v lehote do šiestich mesiacov, postúpi sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi pre každý jednotlivý prípad takto. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý so súhlasom oboch zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov súdu.

4. Ak sa do lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku nevykoná potrebné vymenovanie, môže byť o vymenovanie požiadaný predseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tohto poverenia bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je konečné a záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena a svojej účasti na rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné náklady uhradia obe zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť, že väčšiu časť nákladov bude znášať jedna zo zmluvných strán a toto rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd určí vlastné rokovacie pravidlá.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitných záväzkov

1. V prípade, že niektorú otázku rieši súčasne táto dohoda a iná medzinárodná dohoda záväzná pre obe zmluvné strany, nič v tejto dohode nebráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo investorom jej štátu, ktorí vlastnia investície na území štátu druhej zmluvnej strany, využiť predpis, ktorý je pre nich výhodnejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytované jednou zmluvnou stranou investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo iným osobitným ustanovením zmlúv je výhodnejšie ako to, ktoré sa poskytuje na základe tejto dohody, použije sa to výhodnejšie.

Článok 11

Uplatnenie tejto dohody

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na investície na území štátu jednej zmluvnej strany uskutočnené v súlade s jej právnym poriadkom investormi štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, ako aj po nej, ale nebudú sa vzťahovať na akýkoľvek spor týkajúci sa investície ani nároku, ktorý vznikol pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie vnútorných ústavných podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom prijatia druhej notifikácie.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu desiatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak jeden rok pred uplynutím doby jej platnosti v pôvodnom alebo nasledujúcom období ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 v platnosti desať rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Rige 9. apríla 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, lotyšskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Miroslav Maxon v. r.

Za vládu

Republiky Lotyšsko:

Valdis Birkavs v. r.