Oznámenie č. 258/1999 Z. z.Oznámenie Slovenskej informačnej služby o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 376/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 2000.

258

OZNÁMENIE

Slovenskej informačnej služby

Slovenská informačná služba po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydala podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 11. októbra 1999 č. 25/385-7/99, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Slovenskej informačnej služby z 26. augusta 1996 č. 70-11/304-14/96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 266/1996 Z. z.) a výnos Slovenskej informačnej služby z 26. augusta 1996 č. 70-11/304-15/96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 267/1996 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.

Do zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby možno nazrieť v Slovenskej informačnej službe a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.