Oznámenie č. 257/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 1999, na základe článku 7 ods. 1. Dodatok k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 2004 (oznámenie č. 479/2004 Z. z.).

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 1999, na základe článku 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.