Zákon č. 255/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/1999
Platnosť od 19.10.1999 do03.10.2000
Účinnosť od 19.10.1999 do03.10.2000
Zrušený 308/2000 Z. z.

OBSAH

255

ZÁKON

z 29. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a zákona č. 46/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Licencia nie je prevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti.6a) Licencia neprechádza na právneho nástupcu držiteľa licencie, a to ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu,6b) súdneho výkonu rozhodnutia6c) a ani postupom podľa osobitného predpisu.6d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b, 6c a 6d znejú:

6a) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

6c) § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

6d) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Úkony vykonané v rozpore s ustanovením odseku 2 sú neplatné.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

3. V § 14 ods. 1 druhá veta znie:

„V prípadoch podľa § 13 písm. b) a c) musia tieto povinnosti splniť právni nástupcovia držiteľa licencie, a to do 30 dní od vzniku uvedených zmien.“.

4. V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:

a) držiteľ licencie nespĺňa podmienky na udelenie licencie uvedené v § 10 ods. 7 a 8,“.

5. V § 15 ods. 1 písm. f) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) držiteľ licencie postupoval v rozpore s § 10 ods. 2.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.