Zákon č. 253/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/1999
Platnosť od 12.10.1999
Účinnosť od 12.10.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.10.1999 Aktuálne znenie