Oznámenie č. 25/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady Pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 12/1999
Platnosť od 13.02.1999
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. apríla 1998 v súlade s článkom 3.

25

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1998 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/98 Asociačnej rady Pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej o prijatí podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, mládeže a vzdelávania.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. apríla 1998 v súlade s článkom 3.

ROZHODNUTIE Č. 1/98 ASOCIAČNEJ RADY

PRIDRUŽENIE MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI
NA JEDNEJ STRANE A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

z 3. marca 1998

o prijatí podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva
v oblasti odbornej prípravy, mládeže a vzdelávania

Asociačná rada,

zohľadňujúc Európsku dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej,1)

zohľadňujúc Dodatkový protokol k Európskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej týkajúci sa účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva, najmä jej články 1 a 2,2)

keďže podľa článku 1 Dodatkového protokolu sa Slovenská republika môže zúčastňovať na rámcových programoch, špecifických programoch, projektoch alebo na iných akciách Spoločenstva, najmä v oblasti odbornej prípravy, mládeže a vzdelávania,

keďže podľa článku 2 Dodatkového protokolu o podmienkach účasti Slovenskej republiky na činnostiach uvedených v článku 1 rozhodne Asociačná rada,

rozhodla takto:

Článok 1

Slovenská republika sa bude zúčastňovať na programoch Európskeho spoločenstva Leonardo da Vinci, Mládež pre Európu a Socrates podľa priložených podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je platné počas trvania programov Leonardo da Vinci, Mládež pre Európu a Socrates.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho schválení Asociačnou radou.

Za Asociačnú radu predsedníčka:

Zdenka Kramplová v. r.

PRÍLOHA I

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ÚČASTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PROGRAMOCH
LEONARDO DA VINCI, MLÁDEŽ PRE EURÓPU A SOCRATES

1. Slovenská republika sa bude zúčastňovať na všetkých podujatiach programov Leonardo da Vinci, Mládež pre Európu a Socrates (ďalej len „Programy“), ak toto rozhodnutie nestanovuje inak, v súlade s cieľmi, kritériami, postupmi a termínmi tak, ako sú definované v Rozhodnutí Rady č. 819/94/EC, ktoré etablovalo akčný program realizácie politiky Európskeho spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, v Rozhodnutí č. 818/95/EC Európskeho parlamentu a Rady, ktorým bola prijatá tretia etapa programu Mládež pre Európu, a v Rozhodnutí č. 819/95/EC Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa založil akčný program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania.

2. Podmienky predkladania, hodnotenia a výberu žiadostí týkajúcich sa oprávnených inštitúcií, organizácií a individuálnych osôb zo Slovenskej republiky budú také isté, aké platia pre inštitúcie, organizácie a individuálne osoby Spoločenstva.

Jazyková príprava a výcvik sa týkajú úradných jazykov Spoločenstva. Za výnimočných okolností môžu byť akceptované iné jazyky, ak to vyžaduje realizácia daných programov.

3. V záujme zabezpečenia komunitnej dimenzie programov budú sa požadovať transnárodné projekty a taká činnosť navrhovaná Slovenskou republikou, ktorá by zahŕňala minimálny počet partnerov z členských štátov Spoločenstva. O tomto minimálnom počte sa rozhodne v rámci realizácie Programov, zohľadňujúc povahu rozličných činností, počet partnerov v danom projekte a počet krajín zúčastňujúcich sa na Programoch. Projekty a činnosť vykonávané výlučne medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO – EHO (Európska zóna voľného obchodu – Európska hospodárska oblasť) alebo ktoroukoľvek inou treťou krajinou vrátane tých, ktoré uzavreli dohodu o pridružení so Spoločenstvom, pre ktoré je otvorená účasť na daných Programoch, nebudú mať nárok na finančnú podporu zo strany Spoločenstva.

4. V súlade s podmienkami relevantných ustanovení rozhodnutí o programoch Leonardo da Vinci, Mládež pre Európu a Socrates poskytne Slovenská republika príslušné štruktúry a mechanizmy na národnej úrovni a vykoná všetky ďalšie potrebné kroky na zabezpečenie národnej koordinácie a realizácie Programov na národnej úrovni.

5. Slovenská republika zaplatí každý rok príspevok do všeobecného rozpočtu Spoločenstiev na pokrytie nákladov vyplývajúcich z jej účasti na Programoch.

Finančný príspevok Slovenskej republiky sa bude riadiť pravidlami stanovenými v prílohe II, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Asociačný výbor bude oprávnený kedykoľvek, keď to bude potrebné, tento príspevok upraviť.

6. Členské štáty Spoločenstva a Slovenská republika vynaložia všetko úsilie v rámci existujúcich ustanovení na to, aby uľahčovali voľný pohyb a stály pobyt študentom, učiteľom, univerzitným funkcionárom, mladým ľuďom a iným oprávneným osobám, ktoré sa pohybujú medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Spoločenstva, s cieľom podieľať sa na činnostiach, ktorých sa toto rozhodnutie týka.

7. Účasť Slovenskej republiky na Programoch bude neustále monitorovaná na partnerskom základe, zahŕňajúc Komisiu a Slovenskú republiku, pričom nie je dotknutá zodpovednosť Komisie a Audítorského dvora Európskych spoločenstiev vo vzťahu k monitorovaniu a hodnoteniu Programov podľa článkov 10, 9 a 8 týkajúcich sa rozhodnutí o programoch Leonardo da Vinci, Mládež pre Európu a Socrates. Slovenská republika predloží Komisii relevantné správy a zúčastní sa na iných konkrétnych činnostiach stanovených Spoločenstvom na tento účel.

8. Slovenská republika bude pozývaná na koordinačné zasadnutia k akejkoľvek otázke týkajúcej sa realizácie tohto rozhodnutia pred pravidelnými zasadnutiami výborov, pričom nie sú dotknuté postupy uvedené v článku 6 Rozhodnutia o programe Leonardo da Vinci, článku 6 Rozhodnutia o programe Mládež pre Európu a článku 4 Rozhodnutia o programe Socrates. Komisia bude informovať Slovenskú republiku o výsledkoch takýchto pravidelných zasadnutí.

9. Jazyk, ktorý sa bude používať v súvislosti s postupom pri podávaní žiadostí, so zmluvami, správami, ktoré sa majú predkladať, a s inými administratívnymi záležitosťami týkajúcimi sa Programov, bude jedným z úradných jazykov Spoločenstva.

PRÍLOHA II

FINANČNÝ PRÍSPEVOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PROGRAMY LEONARDO DA VINCI, SOCRATES A MLÁDEŽ PRE EURÓPU

1. Finančný príspevok Slovenskej republiky bude pokrývať

- dotácie alebo akúkoľvek inú finančnú podporu z Programov pre účastníkov zo Slovenskej republiky,

- finančnú podporu z Programov na fungovanie národných agentúr tam, kde to bude aplikovateľné,

- doplnkové administratívne náklady týkajúce sa manažmentu Programov zo strany Komisie Európskych spoločenstiev, vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky.

2. V rámci každého rozpočtového roka celková suma dotácií alebo akejkoľvek inej finančnej podpory prijatej z Programov slovenskými beneficientmi a národnými agentúrami Slovenskej republiky neprekročí príspevok zaplatený Slovenskou republikou po odpočítaní doplnkových administratívnych nákladov.

Ak by príspevok zaplatený Slovenskou republikou do všeobecného rozpočtu Spoločenstva po odpočítaní doplnkových administratívnych nákladov presahoval výšku celkovej sumy dotácií alebo inej finančnej podpory, ktorú dostanú slovenskí beneficienti a národné agentúry z daných Programov, Komisia Európskych spoločenstiev prevedie rozdiel na ďalšie rozpočtové obdobie a tento rozdiel sa odpočíta z príspevku nasledujúceho roka. Ak by takýto rozdiel zostal po skončení Programov, príslušná suma sa vráti Slovenskej republike.

3. Leonardo da Vinci

Ročný príspevok Slovenskej republiky bude predstavovať od roku 1997 2 140 000 ECU. Z tejto sumy sa odpočíta suma 140 000 ECU na pokrytie doplnkových administratívnych nákladov vzťahujúcich sa na manažment Programu zo strany Komisie, vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky.

4. Socrates

Príspevok Slovenskej republiky bude

- 940 000 ECU v roku 1997 za účasť v Kapitole II (Školské vzdelávanie, Comenius) a v Kapitole III (Horizontálne opatrenia). Z tejto sumy bude suma 60 000 ECU pokrývať dodatkové administratívne náklady vzťahujúce sa na manažment Programu zo strany Komisie, vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky.

- 2 140 000 ECU v roku 1998 a v roku 1999 za jej účasť na celkovom programe Socrates vrátane Kapitoly I (Erasmus). Z tejto sumy bude suma 140 000 ECU pokrývať doplnkové administratívne náklady vzťahujúce sa na manažment Programu zo strany Komisie, vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky.

5. Mládež pre Európu

Ročný príspevok Slovenskej republiky bude

- 270 000 ECU v roku 1997 za účasť na akciách AI a BI,

- 464 000 ECU v roku 1998 a 702 000 ECU v roku 1999 za účasť na všetkých akciách Programu s výnimkou Akcie D.

Z týchto súm bude ročná suma vo výške 40 000 ECU pokrývať doplnkové administratívne náklady vzťahujúce sa na manažment Programu zo strany Komisie, vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky.

6. Finančný predpis aplikovateľný na všeobecný rozpočet Spoločenstva sa bude vzťahovať najmä na manažment príspevku zo strany Slovenskej republiky.

Po nadobudnutí platnosti tohto rozhodnutia a na začiatku každého nasledujúceho roka zašle Komisia Slovenskej republike výzvu týkajúcu sa finančných prostriedkov, ktoré korešpondujú s jej príspevkom na dané náklady podľa tohto rozhodnutia.

Tento príspevok bude vyčíslený v ECU a zaplatený na bankový účet Komisie vedený v ECU.

Slovenská republika zaplatí svoj príspevok na každoročné náklady podľa tohto rozhodnutia v súlade s výzvou týkajúcou sa finančných prostriedkov najneskôr tri mesiace po odoslaní tejto výzvy. Akékoľvek omeškanie platby príspevku bude dôvodom požadovať od Slovenskej republiky zaplatenie úroku z nesplatenej sumy od dátumu splatnosti. Úroková sadzba bude korešpondovať so sadzbou, ktorú bude Európsky menový kooperačný fond aplikovať v príslušnom mesiaci dátumu splatnosti na svoje operácie v ECU1) so zvýšením o 1,5 percentuálneho bodu.

7. Slovenská republika zaplatí dodatkové administratívne náklady uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 zo svojho štátneho rozpočtu.

8. Slovenská republika zaplatí 50 % zostávajúcich nákladov svojej účasti na Programoch zo svojho štátneho rozpočtu.

Podľa bežných programových postupov PHARE bude zostávajúcich 50 % zaplatených z ročných Národných indikatívnych programov PHARE pre Slovenskú republiku.

Poznámky pod čiarou

1) OJ (Úradný vestník) č. L 359 z 31. decembra 1994, s. 2.

2) OJ (Úradný vestník) č. L 115 z 9. mája 1996, s. 43.

1) Sadzba je publikovaná mesačne v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev – séria C.