Oznámenie č. 248/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 32. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/1999
Platnosť od 30.09.1999
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.

248

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 23. septembra 1999 č. Z-6/1999, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 32. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa menia maximálne ceny niektorých liekov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.