Vyhláška č. 246/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky

Čiastka 104/1999
Platnosť od 30.09.1999 do30.11.2004
Účinnosť od 01.10.1999 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.

246

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 13. septembra 1999

o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č.174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhláška ustanovuje obsah a rozsah dokumentácie, ktorú prevádzkovateľ predkladá Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v konaní o

a) posúdenie aktualizovaného koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky (ďalej len „aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania“),1)

b) vydanie povolenia na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky (ďalej len „vyraďovanie“), o vydanie povolenia na jednotlivé etapy vyraďovania,2)

c) vydanie rozhodnutia o vyňatí jadrového zariadenia z pôsobnosti zákona3) alebo povolenia na zmenu účelu jadrového zariadenia preklasifikovaním na jadrové zariadenie s iným účelom.3)

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) využitím jadrového zariadenia na iné účely vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti zákona, ak sú splnené kritériá na neobmedzené použitie územia alebo na jeho preklasifikovanie na jadrové zariadenie s iným účelom,3)

b) kritériami na neobmedzené využitie územia jadrového zariadenia alebo jeho objektov úroveň povrchovej kontaminácie, špecifickej aktivity alebo dávkového príkonu územia, pri ktorej limity ožiarenia obyvateľstva nepresiahnu stanovenú hodnotu,4) tak, aby osoby trvalo žijúce na tomto území neboli vystavené vyššej úrovni ožiarenia ako v čase pred vybudovaním jadrového zariadenia,

c) etapou vyraďovania časovo a vecne vymedzený úsek vyraďovania jadrového zariadenia alebo jeho časti z prevádzky s jednoznačne definovaným počiatočným a koncovým stavom, najmä

1. prípravou na ochranné uloženie etapa, v ktorej sú priestory a objekty ochranného uloženia vybavené ochrannými bariérami, primerane je vykonaná dekontaminácia a demontáž zariadenia pripravovaného na ochranné uloženie a úprava, skladovanie alebo uloženie rádioaktívnych odpadov vzniknutých pri týchto činnostiach,

2. ochranným uložením etapa, v ktorej priestory a objekty ochranného uloženia spĺňajú požiadavky na samostatný kontrolovaný objekt a na jadrovom zariadení sa neuskutočňujú žiadne zmeny okrem údržby,

3. prípravou na likvidáciu etapa, v ktorej sa vykonáva dekontaminácia a demontáž technologických systémov, dekontaminácia objektov, meranie a zhodnotenie radiačnej situácie objektov pripravovaných na likvidáciu a úprava, skladovanie alebo uloženie rádioaktívnych odpadov vzniknutých pri týchto činnostiach,

4. likvidáciou jadrového zariadenia alebo jeho časti etapa, v ktorej po vyhodnotení radiačnej situácie prebieha demolácia objektov a úprava, skladovanie alebo uloženie vzniknutých rádioaktívnych odpadov.

§ 3

(1) Aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania vychádza z koncepčného plánu vyraďovania5) a obsahuje nulový variant a najmenej ďalšie dva varianty technického riešenia vyraďovania.

(2) Aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania zodpovedá úrovni poznania v čase najviac päť rokov pred skončením prevádzky jadrového zariadenia.

(3) Nulový variant je opis stavu, ktorý by nastal, keby sa vyraďovanie neuskutočnilo. Varianty technického riešenia opisujú pri niektorých jadrových zariadeniach6) priebeh vyraďovania s ochranným uložením a bez ochranného uloženia.

(4) Technický variant vyraďovania obsahuje stručný opis

a) predpokladaného stavu objektov a technologických zariadení jadrového zariadenia po skončení prevádzky,

b) množstva a aktivity rádioaktívnych materiálov a odpadov v jednotlivých systémoch a v stavebnej časti,

c) systémov radiačnej kontroly a predpokladanej radiačnej situácie v priestoroch i v lokalite jadrového zariadenia,

d) činností počas vyraďovania vrátane sociálnych aspektov a odhadu finančných nákladov na tieto činnosti,

e) nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v nadväznosti na vybudované alebo plánované technológie a ich kapacitu, pričom sa preukazuje cieľ prevádzkovateľa redukovať tvorbu rádioaktívnych odpadov počas vyraďovania a recyklovať využiteľné materiály.

§ 4

(1) K žiadosti o vydanie povolenia na vyraďovanie alebo k žiadosti o vydanie povolenia na jednotlivú etapu vyraďovania predkladá prevádzkovateľ úradu túto dokumentáciu o jadrovej bezpečnosti:

a) na schválenie

1. limity a podmienky bezpečného vyraďovania,

2. program zabezpečovania kvality počas vyraďovania alebo počas etapy vyraďovania,

3. vnútorný havarijný plán;

b) na posúdenie

1. plán vyraďovania alebo plán etapy vyraďovania,

2. koncepciu vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy,

3. plán fyzickej ochrany,

4. systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

5. program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia,

6. program kontrol zariadení,

7. vybrané prevádzkové predpisy,

8. doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov,

9. doklady o poistení, prípadne o inej finančnej zábezpeke.

(2) Plán vyraďovania alebo plán etapy vyraďovania opisuje počiatočný a konečný stav jadrového zariadenia a plánované činnosti v danej etape vrátane ich vplyvu na zamestnancov jadrového zariadenia a okolie jadrového zariadenia; obsahuje vyjadrenie, že finančné prostriedky potrebné na realizáciu opísaných činností budú zabezpečené a že kapacita zariadení na nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi bude v súlade so stratégiou a harmonogramom vyraďovania. Plán vyraďovania alebo plán etapy vyraďovania obsahuje aj analýzu možných havarijných situácií a ich následkov. Súčasťou plánu vyraďovania alebo plánu etapy vyraďovania sú výsledky kontroly radiačnej situácie po skončení prevádzky jadrového zariadenia alebo predchádzajúcej etapy vyraďovania a návrh programu kontroly radiačnej situácie po skončení vyraďovania alebo etapy vyraďovania.

(3) Plán etapy prípravy na ochranné uloženie obsahuje opis úpravy priestorov a objektov ochranného uloženia tak, aby umožňovali vykonávať údržbu a všetky potrebné kontroly počas ochranného uloženia.

(4) Plán etapy ochranného uloženia obsahuje opis údržby a kontroly objektov ochranného uloženia takým spôsobom, aby sa ochranné uloženie mohlo kedykoľvek skončiť.

(5) Plán etapy likvidácie obsahuje postup nápravných opatrení s cieľom obnoviť územie a opis konečného využitia územia jadrového zariadenia vyraďovaného z prevádzky, najmä v prípade jeho využitia na iné jadrové zariadenie.

(6) Koncepcia vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy stručne opisuje ďalší postup vyraďovacích prác pri vybranom variante vyraďovania vrátane požiadaviek na technológie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich kapacitu. Predkladá sa iba v prípade, že vyraďovanie prebieha v etapách.

§ 5

(1) Záverečná dokumentácia o vyraďovaní obsahuje

a) konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania,

b) údaje o individuálnych a kolektívnych efektívnych a ekvivalentných dávkach zamestnancov i obyvateľstva počas vyraďovania,

c) súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov a materiálov uvoľnených do životného prostredia,

d) zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania,

e) výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie podložené nezávislým overením.

(2) Záverečná dokumentácia o vyraďovaní uvádza kritériá na uvoľnenie územia na neobmedzené využitie a obsahuje údaje, v akom rozsahu boli splnené. V prípade ich nesplnenia uvádza obmedzenia pri použití územia a opatrenia prijaté na zabezpečenie kontroly nad územím.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Miroslav Lipár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

2) § 19 ods. 4 zákona č. 130/1998 Z. z.

3) § 19 ods. 5 zákona č. 130/1998 Z. z.

4) Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

5) § 15 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 130/1998 Z. z.

6) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 130/1998 Z. z.