244

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 7. marca 1996 na základe článku 12 ods. 1.

Dohoda

medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov z jedného štátu na území druhého štátu a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa predkladanej dohody podnecuje podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ znamená každú majetkovú hodnotu investovanú v spojitosti s ekonomickými činnosťami investora jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva,

b) akcie, obligácie a vklady spoločností alebo akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločností,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek činnosť, ktorá má hospodársku hodnotu súvisiacu s investíciami,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, patenty, priemyselné návrhy a vzory, obchodné a iné ochranné značky, obchodné mená, know-how a goodwill, ako aj iné podobné práva uznávané právnym poriadkom zmluvnej strany,

e) koncesie podľa verejného práva vrátane koncesií na prieskum, ťažbu alebo na využívanie prírodných zdrojov, ako aj iné práva vyplývajúce zo zákona, z dohody alebo z rozhodnutia úradu v súlade s právnym poriadkom.

Akákoľvek zmena právnej formy, v ktorej sú hodnoty investované alebo reinvestované, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ vo vzťahu ku každej zmluvnej strane znamená

a) fyzické osoby, ktoré podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany sú považované za jej štátnych občanov na území druhej zmluvnej strany,

b) právnické osoby vrátane spoločností, korporácií, obchodných združení a iných organizácií, ktoré sú vytvárané alebo inak riadne organizované podľa právneho poriadku zmluvnej strany a majú svoje sídlo spolu s ich skutočnými ekonomickými činnosťami na území tej istej zmluvnej strany.

3. Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisky, dividendy, úroky, kapitálové výnosy, podiely, poplatky za riadiacu a technickú pomoc alebo iné poplatky bez ohľadu na formu, v ktorej sa výnos platí.

4. Pojem „územie“ znamená územie zmluvnej strany vrátane teritoriálnych častí mora, ako aj kontinentálny šelf, na ktorom príslušný štát vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva a jurisdikciu.

Článok 2

Podpora a povoľovanie

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území čo možno najviac podporovať investície investorov druhej zmluvnej strany a povoľovať takéto investície v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Ak jedna zo zmluvných strán povolila investíciu na svojom území v súlade so svojím právnym poriadkom, poskytne nevyhnutné povolenia v súvislosti s takouto investíciou vrátane oprávnenia na nábor špičkových riadiacich a technických pracovníkov podľa jej výberu bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

Článok 3

Ochrana a národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana bude ochraňovať na svojom území investície investorov druhej zmluvnej strany uskutočnené v súlade so svojím právnym poriadkom a nebude nerozumnými a diskriminačnými opatreniami zabraňovať riadeniu, udržovaniu, využívaniu, používaniu, rozširovaniu, predaju alebo likvidácii takýchto investícií.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí na svojom území riadne a spravodlivé zaobchádzanie vo vzťahu k investíciám investorov druhej zmluvnej strany. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám uskutočňovaným vlastnými investormi alebo investíciám uskutočňovaným investormi z ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak toto zaobchádzanie je priaznivejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu svojim vlastným investorom, členským štátom takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.

Článok 4

Náhrada za škodu

1. Ak investície investorov niektorej zo zmluvných strán utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké poskytne táto zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom z tretích štátov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škodu na území druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) zhabaní ich majetku úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany alebo ozbrojenými silami,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

sa poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu zhabania alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná podľa zákona na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať opatrenia na poskytnutie okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Takáto náhrada sa bude rovnať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením, alebo hodnote v čase, keď sa zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym. Náhrada bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia, uskutoční sa bez omeškania, bude okamžite realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.

3. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na jej vlastnom území a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Bez dopadov na opatrenia prijaté Európskou úniou každá zmluvná strana, na ktorej území sa uskutočňujú investície investormi druhej zmluvnej strany, poskytne týmto investorom voľný prevod platieb vzťahujúcich sa na investície a tento zahŕňa najmä:

a) kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo zväčšenie investícií,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z predaja alebo z likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb podliehajúce právnym predpisom zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnili investície.

2. Na účely tejto dohody sa za výmenný kurz určí oficiálny kurz na bežné transakcie platný v deň prevodu, ak sa nedohodlo inak.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra poskytne platbu svojmu vlastnému investorovi z dôvodu záruky na investíciu na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora voči zmluvnej strane alebo ňou splnomocnenej agentúre bez ohľadu na to, či k postúpeniu došlo podľa zákona, alebo na základe právneho úkonu v tejto krajine, ako aj

b) že zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z dôvodu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky vzťahujúce sa na investíciu.

2. Postúpenie práv alebo uplatňovanie nárokov nesmie prevýšiť pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8

Investície pred platnosťou tejto dohody

Táto dohoda sa bude vzťahovať aj na investície na území každej zmluvnej strany, ktoré uskutočnili v súlade s jej právnym poriadkom investori druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody. Dohoda sa však nebude vzťahovať na spory, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 9

Ostatné záväzky

1. Ak právny poriadok jednej zmluvnej strany umožňuje poskytnúť investíciám investorov druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, než aké sa poskytuje podľa tejto dohody, poskytne sa priaznivejšie zaobchádzanie, ako umožňuje táto dohoda.

2. Každá zmluvná strana bude dohliadať na ďalšie záväzky, ktoré prevzala v súvislosti s investíciami investorov druhej zmluvnej strany na svojom území.

Článok 10

Spory medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Na účely riešenia sporov vzťahujúcich sa na investície medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany budú dotknuté strany rokovať so snahou riešiť spor čo možno najpriateľskejšie.

2. Ak tieto rokovania nevyriešia spor v lehote šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti na jeho usporiadanie, investor môže predložiť spor podľa vlastnej úvahy na vyriešenie buď

a) kompetentnému súdu zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnili investície, alebo

b) Medzinárodnému stredisku pre urovnanie investičných sporov (ICSID) s ohľadom na ustanovenia Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov otvorenému na podpis vo Washingtone 18. marca 1965, ak obidve zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

c) niektorému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc, ktorý sa ustanoví na základe rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), ak sa strany nedohodnú inak.

3. Každá zmluvná strana týmto súhlasí s predložením investičného sporu medzinárodnej arbitráži alebo na zmierovacie konanie.

4. Zmluvná strana, ktorá je stranou v spore, nebude v čase, keď sa prerokúva investičný spor, požadovať ochranu v dôsledku svojej imunity alebo presadzovať, aby investor dostal kompenzáciu na základe poistnej zmluvy pokrývajúcej časť alebo celok spôsobenej škody.

Článok 11

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a aplikácie tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak obe zmluvné strany nemôžu dosiahnuť dohodu v lehote šiestich mesiacov po začatí sporu medzi nimi, ten sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán predloží rozhodcovskému súdu zloženému z troch členov. Každá zmluvná strana vymenuje rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia navrhnú predsedu, ktorý bude občanom tretieho štátu.

3. Ak jedna zo zmluvných strán nevymenovala svojho rozhodcu a nerešpektovala návrh druhej zmluvnej strany, aby vymenovala rozhodcu v lehote dvoch mesiacov, rozhodcu vymenuje na základe žiadosti jednej zmluvnej strany predseda Medzinárodného súdneho dvora.

4. Ak obaja rozhodcovia sa nedohodli na voľbe predsedu v lehote dvoch mesiacov po ich vymenovaní, predsedu vymenuje na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany predseda Medzinárodného súdneho dvora.

5. Ak v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 predseda Medzinárodného súdneho dvora nemôže prevziať uvedenú funkciu alebo ak je občanom jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná podpredseda. Ak ani podpredseda nemôže vykonať vymenovanie alebo ak je občanom jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná najstarší sudca Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom zmluvnej strany.

6. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho rozhodcu a svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu a ostatné náklady uhradia rovnakým dielom obe zmluvné strany.

8. Rozhodnutia rozhodcovského súdu sú konečné a záväzné pre každú zmluvnú stranu.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie náležitostí na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a jej platnosť bude pokračovať, ak jeden rok pred uplynutím jej platnosti alebo v nasledujúcom období jedna zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia tejto dohody platné počas desiatich rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 3. marca 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v rumunskom, slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Rumunska:

Nicolae Vacaroiu v. r.