Zákon č. 241/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999

OBSAH

241

ZÁKON

z 8. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. a zákona č. 166/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 15 odsek 4 znie:

(4) Zánik podniku podľa odseku 1 písm. b) je zakladateľ povinný prerokovať s Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). O zániku podniku zakladateľ informuje obec.“.

2. V § 15a odseky 1 a 2 znejú:

(1) Likvidáciou podniku sa rozumie prevod majetku štátu na iné osoby na účel speňaženia majetku a vyporiadania všetkých záväzkov zrušeného podniku. Pri vyporiadaní záväzkov sa postupne uspokoja pohľadávky zamestnancov podniku, pohľadávky štátu a pohľadávky ostatných veriteľov.

(2) Návrh na zápis likvidácie podniku a na zápis likvidátora do obchodného registra podáva registrovému súdu zakladateľ po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Počas likvidácie používa podnik svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.“.

3. V § 15a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zápisom podniku v likvidácii do obchodného registra prechádza zakladateľská funkcia na ministerstvo.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. V § 15a ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Likvidátorom nemôže byť riaditeľ štátneho podniku vstupujúceho do likvidácie ani riaditeľom vymenovaní zástupcovia podľa § 19 ods. 4.“.

5. V § 15c ods. 5 sa slová „Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.

6. V § 15d odsek 1 znie:

(1) Majetok podniku speňaží likvidátor predajom vecí na verejnej dražbe s výnimkou

a) predaja bytov a nebytových priestorov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,14)

b) predaja pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a táto osoba má záujem o kúpu pozemku,15)

c) predaja stavby, ak pozemok je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a táto osoba má záujem o kúpu stavby na tomto pozemku,15)

d) predaja hnuteľných vecí v nadobúdacej hodnote do 20 000 Sk,

e) bezodplatného prevodu vecí na zakladateľa, štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.“.

7. V § 15d sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Pri organizovaní verejnej dražby likvidátor postupuje podľa ustanovení dražobného poriadku. Po neúspešnej verejnej dražbe môže likvidátor organizovať najviac jednu opakovanú verejnú dražbu.

(3) Speňažiť majetok podniku iným spôsobom ako verejnou dražbou môže likvidátor podľa osobitného predpisu16) len po neúspešnom vykonaní opakovanej verejnej dražby.

(4) Likvidátor v lehote 15 dní od udelenia súhlasu ministerstva na speňaženie majetku alebo nakladanie s majetkom iným spôsobom16) ako verejnou dražbou písomne vyzve fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uzavretie zmluvy o prevode správy alebo vlastníctva majetku.“.

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 5, 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 47b zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

8. § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri likvidácii podniku začatej pred 1. októbrom 1999 s výnimkou § 15d sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.

9. V prílohe zákona Dražobný poriadok pre dražbu vecí štátnych podnikov v likvidácii v čl. II ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.