Nariadenie vlády č. 24/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 11/1999
Platnosť od 11.02.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 11.02.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

24

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. februára 1999,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 8 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 7 sa dopĺňa príloha č. 8, ktorá znie:

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz vína z Maďarskej republiky
Položka colnéhosadzobníka Dočasnácolná kvóta (hl) Dočasnápreferenčná colná sadzba(%) Platnosť do Pôvod tovaru
2204 15 000 10 31. 3. 1999 Maďarská republika

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.