Oznámenie č. 236/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku

Čiastka 100/1999
Platnosť od 21.09.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. apríla 1999, na základe článku 11.

236

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. apríla 1999, na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“)

v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu (uzavretá v Bratislave 3. marca 1994),

prihliadajúc na platné medzinárodné dohovory o uznávaní kvalifikácií v Európe,

s cieľom upraviť vzájomné uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní

dohodli sa takto:

Článok 1

Vysvedčenia o skončení osemročnej alebo deväťročnej základnej školy vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o spôsobilosti vydané v Rumunsku sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 2

Vysvedčenia o záverečnej skúške po ukončení dvojročného až trojročného štúdia na strednom odbornom učilišti alebo na strednej odbornej škole po skončení osemročnej alebo deväťročnej základnej školy vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o ukončení dvojročného až štvorročného štúdia na odbornej škole po skončení osemročnej základnej školy vydané v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom odbore vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 3

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu vrátane vysokoškolského štúdia.

Článok 4

Vysvedčenia a absolventské diplomy vydané po ukončení jednoročného až trojročného pomaturitného a vyššieho odborného vzdelávania v Slovenskej republike a jednoročného až trojročného polyceálneho vzdelávania v Rumunsku sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 5

Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný.

Článok 6

Diplomy vydané po ukončení trojročného vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike a absolventské diplomy vydané po ukončení trojročného vysokoškolského štúdia v Rumunsku sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 7

Diplomy vydané po ukončení štvorročného až šesťročného vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy vydané po ukončení štvorročného až šesťročného vysokoškolského štúdia v Rumunsku sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 8

Diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokých školách a udelené vedecko-akademické hodnosti „philosophiae doctor“ (skratka PhD.) a umelecko-akademické hodnosti „artis doctor“ (skratka ArtD.) v Slovenskej republike a diplomy a vedecké tituly „doktor“ v príslušnom vednom odbore udelené v Rumunsku sa vzájomne uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Zmluvné strany si v súlade s touto dohodou vzájomne uznávajú doklady o vzdelaní získané na štátom uznaných stredných a vysokých školách zmluvnej strany, ale profesijné uznanie a zaradenie do pracovnej činnosti sa uskutočňuje v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 10

1. Spory vyplývajúce z vykonávania tejto dohody bude prerokúvať komisia odborníkov zložená z troch členov každej zmluvnej strany. Zoznam členov bude doručený druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

2. Komisia odborníkov bude zasadať na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto a termín stretnutia budú vždy dohodnuté diplomatickou cestou.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Článok 12

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. V takom prípade sa platnosť dohody skončí po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 13

1. Ak sa skončí platnosť dohody, zostávajú jej ustanovenia naďalej platné a záväzné iba pre občanov Slovenskej republiky a občanov Rumunska, ktorí začali svoje štúdium v Slovenskej republike alebo v Rumunsku pred dňom skončenia platnosti dohody, a to až do dňa ukončenia štúdia.

2. Doklady o vzdelaní osôb uvedených v odseku 1 budú uznané podľa tejto dohody.

Dané v Bratislave 28. júna 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eva Slavkovská v. r.

Za vládu

Rumunska:

Andrei Marga v. r.