235

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1160 z 3. júla 1998 a predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky ju ratifikoval 27. januára 1999.

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 10. marca 1999.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Turkmenistanu (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozvíjať ekonomickú spoluprácu medzi obidvoma štátmi na princípe vzájomnej výhodnosti,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa takejto dohody podnecujú podnikateľskú iniciatívu v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody

1. pojem „investícia“ označuje všetky majetkové hodnoty investované investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky zodpovedajúce majetkové práva, ako sú hypotéky, záruky, záložné práva a podobné práva;

b) akcie, obligácie, vklady spoločnosti alebo akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločností a podnikov;

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo právo na akékoľvek plnenie činnosti, ktorá má hospodársku hodnotu súvisiacu s investíciami;

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, obchodné známky, patenty, priemyselné vzory, technické postupy, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné mená a goodwill, ktoré sa spájajú s investíciami;

e) práva vyplývajúce zo zákona, zmluvy, licencie alebo povolenia vydané podľa zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, spracovanie alebo využívanie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena právnej formy, v ktorej sú hodnoty investované, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je oprávnená investovať na území druhej zmluvnej strany;

a) pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom;

b) pojem „právnická osoba“ označuje akúkoľvek osobu zaregistrovanú a zriadenú jednou zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom a uznanú za právnickú osobu.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

a) v prípade Slovenskej republiky územie Slovenskej republiky, t. j. jej geografické územie, na ktorom uskutočňuje Slovenská republika svoju suverenitu, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade so svojím zákonodarstvom a medzinárodným právom;

b) v prípade Turkmenistanu územie Turkmenistanu vrátane teritoriálnych vôd, kontinentálneho šelfu a ekonomickej zóny, nad ktorými Turkmenistan vykonáva v súlade so svojím zákonodarstvom a medzinárodným právom suverénne práva alebo súdnu právomoc.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na investície investorov druhej zmluvnej strany a tieto investície bude umožňovať, a to v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Režim investícií

1. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je spravodlivé a rovnoprávne a nie je menej priaznivé, než poskytuje investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám, alebo výnosom investorov akéhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržiavanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie, ktoré je spravodlivé a rovnoprávne a nie menej priaznivé, než poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať investorom akýchkoľvek tretích štátov

a) v spojitosti s účasťou v colnej únii, menovej únii alebo v zóne voľného obchodu, alebo v obdobných medzinárodných dohodách vedúcich k takým úniám alebo inštitúciám, alebo k iným formám regionálnej spolupráce, ktorej každá zmluvná strana je alebo môže byť členom;

b) v súlade s medzinárodnou zmluvou a dohovorom týkajúcimi sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov niektorej zo zmluvných strán utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne im táto zmluvná strana zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody, vyrovnanie alebo iné platby, nie menej priaznivé, než poskytne táto zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom tretích štátov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) konfiškácii ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany;

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

bude poskytnutá spravodlivá a primeraná náhrada, nie menej priaznivá, než táto strana poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu za škodu utrpenú v priebehu obsadenia alebo v dôsledku zničenia majetku.

Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie (znárodnenie)

1. Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú na území druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam majúcim podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná iba na základe zákona, na nediskriminačnom základe a bude ho sprevádzať zaplatenie okamžitej, primeranej a efektívnej náhrady. Náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením, alebo skôr ako sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známym. Náhrada sa vykoná bez neodôvodneného meškania vo voľne zameniteľnej mene, bude voľne prevoditeľná a bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia až do dňa úplnej úhrady.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

3. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na prípady, keď jedna zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom a v ktorej vlastnia investori druhej zmluvnej strany podiely.

Článok 6

Prevody platieb

1. Zmluvné strany zaručia prevod platieb spojených s investíciami alebo výnosmi. Prevody sa urobia vo voľne zameniteľnej mene bez reštrikcií a neodôvodnených omeškaní. Také prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo zväčšenie investícií;

b) zisky, úroky, dividendy a podobné príjmy;

c) sumy na splatenie pôžičiek;

d) licenčné alebo iné poplatky;

e) výťažky z predaja alebo likvidácie investícií;

f) príjmy fyzických osôb a právnických osôb podľa právneho poriadku zmluvnej strany, v ktorej sa investície uskutočnili.

2. Prevody platieb podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho kurzu platného v čase prevodu a v súlade s pravidlami menovej politiky zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnili investície.

Článok 7

Subrogácia

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnená inštitúcia poskytne platbu svojmu vlastnému investorovi z dôvodov záruky na investície na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora na túto zmluvnú stranu alebo ňou splnomocnenú inštitúciu bez ohľadu, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona, alebo na základe právneho rokovania v tejto krajine, a

b) skutočnosť, že zmluvná strana alebo ňou splnomocnená inštitúcia je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a znášať nároky tohto investora a prevziať záväzky vzťahujúce sa na investíciu.

2. Postúpené práva alebo nároky nesmú prevýšiť pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8

Riešenie sporov o investíciách medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou

1. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v spojitosti s investíciou na území tejto druhej zmluvnej strany, bude predmetom rokovania medzi stranami v spore.

2. Ak spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nebude usporiadaný takýmto spôsobom do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) príslušnému súdu na území tej zmluvnej strany, kde sa uskutočnila investícia, alebo

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov podľa ustanovení Dohovoru o riešení investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných štátov, ktorý bol otvorený na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, ak obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

c) rozhodcovi, alebo medzinárodnému rozhodcovskému súdu ad hoc zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

3. Ak je spoločnosť zaregistrovaná ako korporácia, alebo je zriadená podľa zákonov platných na území jednej zo zmluvných strán, a v ktorej predtým, ako vznikol spor, väčšina akcií prislúchala investorovi z druhej zmluvnej strany v súlade s článkom 25 (2) b Dohovoru o riešení investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných štátov, ktorý bol otvorený na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, je potrebné na účely rešpektovania tejto dohody považovať túto spoločnosť za spoločnosť druhej zmluvnej strany.

4. Počas rozhodcovského procesu alebo výkonu rozhodnutia príslušného súdu nemôže zmluvná strana, ktorá je v spore, argumentovať tým, že investorovi z druhej zmluvnej strany sa poskytla alebo poskytne čiastočná alebo plná náhrada za utrpenú škodu na základe poistenia.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak spor nebude možné takto vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý jednotlivý prípad takto: do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana určí jedného člena súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude so súhlasom oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov odo dňa vymenovania obidvoch rozhodcov.

4. Ak sa lehoty uvedené v odseku 3 nedodržia, môže sa požiadať predseda Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, požiada sa o vymenovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, požiada sa o vymenovanie ďalší nasledujúci najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady spojené s činnosťou svojho člena a náklady svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné náklady uhradia rovnakým dielom obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. Ak sa niektorá otázka tejto dohody rieši súčasne touto a inou medzinárodnou dohodou, ktorej účastníkmi sú obe zmluvné strany, nič v tejto dohode nebráni, aby akákoľvek zmluvná strana alebo akýkoľvek jej investor, ktorý vlastní investície na území druhej zmluvnej strany, využil predpis preňho priaznivejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom alebo inými osobitnými zmluvnými ustanoveniami je priaznivejšie ako zaobchádzanie udelené touto dohodou, bude použité priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Použiteľnosť tejto dohody

Ustanovenia tejto dohody sa použijú na všetky investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody aj po jej nadobudnutí.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť v nasledujúci deň po doručení poslednej nóty o jej schválení.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie desiatich rokov. Jej platnosť sa automaticky predĺži, ak jeden rok pred uplynutím začiatočného alebo akéhokoľvek nasledujúceho obdobia platnosti tejto dohody jedna zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred ukončením tejto dohody zostanú ustanovenia tejto dohody účinné počas desiatich rokov po ukončení jej platnosti.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 17. novembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turkménskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Brigita Schmögnerová v. r.

Za vládu Turkmenistanu:

Boris Šichmuradov v. r.