234

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1995 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 159 z 11. februára 1999 a predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky ju ratifikoval 5. marca 1999.

Dohoda nadobudla platnosť 15. mája 1999 na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Slovenská republika a Portugalská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozvíjať ekonomickú spoluprácu medzi oboma štátmi,

zamýšľajúc vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky na investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody bude podnecovať podnikateľské aktivity v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky majetkové hodnoty investované investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva,

b) podiely, akcie a obligácie alebo iné formy účasti na majetku spoločnosti, ako aj práva z nich vyplývajúce,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek činnosť, ktorá má hospodársky význam,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, najmä autorské práva, práva z patentov, priemyselných vzorov a modelov, obchodných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev, technických postupov, know-how a goodwill,

e) koncesie vydané na základe zákona alebo udelené rozhodnutím príslušného štátneho orgánu vrátane koncesií na vyhľadávanie, prieskum a využívanie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy, v ktorej sa hodnoty investujú, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície s podmienkou, že táto zmena nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu príslušnej zmluvnej strany.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu príslušnej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje akékoľvek združenie konštituované alebo zaregistrované v súlade s právnym poriadkom alebo uznané ako právnická osoba podľa zákona jednej zo zmluvných strán, ktorá vykonáva hospodársku činnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Pojem „výnosy“ označuje príjmy plynúce z investícií v danom období a zahŕňa najmä, hoci nie výlučne, zisk, dividendy, úroky, licenčné alebo iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje územie štátu jednej zo zmluvných strán podľa jej právneho poriadku, nad ktorým príslušná zmluvná strana vykonáva zvrchovanosť, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať, a pokiaľ je to možné, vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a bude také investície umožňovať v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investíciám investorov štátu jednej zmluvnej strany bude vždy poskytovať spravodlivé a riadne zaobchádzanie a po celý čas budú mať tieto investície zabezpečenú plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území poskytovať investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany, ako aj výnosom z investícií riadne a spravodlivé zaobchádzanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Investorom štátu jednej zmluvnej strany bude druhá zmluvná strana poskytovať, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, využívanie, užívanie alebo nakladanie s ich investíciami, riadne a spravodlivé zaobchádzanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje druhá zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany úžitok zo zaobchádzania, výhody alebo výsady, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) akejkoľvek colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo menovej únie, existujúcej alebo budúcej, alebo podľa podobných medzinárodných dohôd, ktoré vedú k takýmto úniám alebo inštitúciám, alebo podľa iných foriem regionálnej spolupráce, ktorej každá zo zmluvných strán je alebo môže byť členom,

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Vyvlastnenie

1. Investície uskutočnené investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené akýmkoľvek iným opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná na základe zákona a proti okamžitej adekvátnej a efektívnej náhrade.

2. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne predtým, než sa vyvlastnenie alebo zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym. Náhrada sa uhradí bez meškania, bude zahŕňať obvyklý komerčný úrok od dátumu vyvlastnenia, bude účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne vymeniteľnej mene.

3. Investor, ktorého investície boli vyvlastnené, má právo na neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

Článok 5

Náhrada za straty

Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných udalostí, poskytne druhá zmluvná strana zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu škody alebo iné hodnotové vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké poskytne táto zmluvná strana investíciám investorov vlastného štátu alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, ktoré je výhodnejšie. Akákoľvek platba uskutočnená podľa tohto článku sa vykoná bez meškania a bude voľne prevoditeľná vo voľne vymeniteľnej mene.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany voľný prevod súm súvisiacich s ich investíciami. Prevody sa uskutočnia vo voľne vymeniteľnej mene bez obmedzenia a bez meškania. Takéto prevody budú zahŕňať najmä

a) kapitál a dodatočné sumy nevyhnutné na udržiavanie alebo na zväčšenie investície,

b) výnosy definované v článku 1 ods. 2 tejto dohody,

c) peňažné prostriedky na spravovanie, splácanie a odpisovanie pôžičiek uznaných oboma zmluvnými stranami za investície,

d) výťažky z predaja alebo z úplnej či čiastočnej likvidácie investície,

e) akúkoľvek náhradu alebo inú platbu v nadväznosti na články 4 a 5 tejto dohody,

f) akékoľvek začiatočné platby uskutočnené v mene investora v súlade s článkom 7 tejto dohody,

g) príjmy fyzických osôb plynúce z práce a zo služieb poskytovaných v súvislosti s investíciami.

2. Na účely tejto dohody sa ako výmenné kurzy budú používať oficiálne kurzy platné pre bežné transakcie v čase prevodu.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak jedna zmluvná strana alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu investorovi svojho štátu na základe záruky poskytnutej vo vzťahu k investícii uskutočnenej na území štátu druhej zmluvnej strany, prvá zmluvná strana prevezme práva a nároky tohto investora. Rozsah postúpených práv a nárokov nemôže byť väčší, ako boli pôvodné práva a nároky investora.

Článok 8

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu riešenie v období šiestich (6) mesiacov po začatí rokovaní, spor sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý jednotlivý prípad takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia vyberú občana tretieho štátu, ktorého po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami vymenujú za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán oznámi druhej strane svoje rozhodnutie predložiť spor rozhodcovskému súdu.

4. Ak sa niektorá z lehôt uvedených v odseku 3 tohto článku nedodrží, ktorákoľvek zmluvná strana môže, ak nie je dohodnuté inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vykonanie nevyhnutných vymenovaní. Ak predsedovi bráni nejaká okolnosť vykonať túto úlohu alebo ak je občanom štátu niektorej zo zmluvných strán, o nevyhnutné vymenovania sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak z iného dôvodu nemôže tieto vymenovania vykonať, vymenovania uskutoční najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zmluvnej strany.

5. Predseda rozhodcovského súdu bude občanom tretieho štátu, s ktorým obe zmluvné strany udržujú diplomatické styky.

6. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Rozhodnutia súdu sú konečné a záväzné pre obidve zmluvné strany. Každá zmluvná strana znáša náklady svojho rozhodcu a svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvné strany uhradia náklady predsedu a ostatné náklady rovnakým dielom. Rozhodcovský súd určí vlastné pravidlá postupu.

Článok 9

Riešenie sporov z investícií medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany v spojitosti s investíciou tohto investora na území štátu tejto zmluvnej strany, bude sa riešiť rokovaním.

2. Ak sa takýto spor neusporiada počas šiestich mesiacov od dátumu podania žiadosti o riešenie, dotknutý investor môže predložiť spor buď

a) príslušnému súdu štátu zmluvnej strany, alebo

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov otvoreného na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965.

3. Žiadna zo zmluvných strán nebude žiadnu záležitosť odovzdanú na rozhodcovské konanie riešiť diplomatickou cestou, ak toto konanie nebolo skončené a zmluvná strana nemôže dodržať alebo splniť nález Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií.

Článok 10

Použitie iných predpisov

Ak právne predpisy štátu niektorej zo zmluvných strán alebo záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva platného v súčasnosti alebo tie, ktoré vznikli následne mimo tejto dohody medzi zmluvnými stranami, obsahujú ustanovenia, či všeobecné alebo špecifické, umožňujúce investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany výhodnejšie zaobchádzanie, než aké sa poskytuje na základe tejto dohody, tieto ustanovenia budú mať prednosť pred ustanoveniami tejto dohody.

Článok 11

Uplatnenie tejto dohody

Táto dohoda sa vzťahuje na všetky investície uskutočnené investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi pred nadobudnutím platnosti, ako aj po ňom, ale nebude sa vzťahovať na žiadny spor týkajúci sa investícií, ktorý vznikol pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 12

Konzultácie

Obe zmluvné strany súhlasia s neodkladným vykonaním konzultácií na návrh jednej zo zmluvných strán s cieľom vyriešiť akýkoľvek spor v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody alebo uskutočniť rokovania o akejkoľvek otázke, ktorá súvisí s interpretáciou tejto dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 30 dní po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán o tomto schválení.

2. Táto dohoda zostane v platnosti desať rokov a jej platnosť bude pokračovať, ak dvanásť (12) mesiacov pred uplynutím nasledujúceho päťročného obdobia jedna zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť.

3. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody, ustanovenia článkov tejto dohody zostanú účinné desať rokov odo dňa skončenia platnosti dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Lisabone 10. júla 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, portugalskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Sergej Kozlík v. r.

Za Portugalskú republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.

PROTOKOL

Pri príležitosti podpísania Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou podpísaní, riadne na to splnomocnení, dohodli sa aj na týchto vysvetľujúcich ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody:

1. K článku 2 tejto dohody:

Ustanovenia článku 2 tejto dohody by sa mali použiť, ak už investori jednej zmluvnej strany prejavili záujem na území druhej zmluvnej strany rozšíriť rozsah svojej činnosti alebo uskutočňovať činnosť v iných odvetviach.

Takéto investície sa budú považovať za nové a budú sa uskutočňovať v súlade s pravidlami týkajúcimi sa umožňovania investícií podľa článku 2 tejto dohody.

2. K článku 3 tejto dohody:

Zmluvné strany súhlasia s tým, že ustanovenia článku 3 tejto dohody sa budú uplatňovať bez obmedzenia práva ktorejkoľvek zmluvnej strany uplatňovať relevantné ustanovenia svojho daňového práva rozlišujúceho medzi daňovými poplatníkmi, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich trvalého pobytu alebo pokiaľ ide o miesto investovania ich kapitálu.

Dané v Lisabone 10. júla 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, portugalskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Sergej Kozlík v. r.

Za Portugalskú republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.